9/10/1956 Tarihinden Önce Kamu Hizmetlerine Fiilen Tahsis Edilen Taşınmazları Tahsis Tarihinde Kamulaştırılmış Sayan Kuralların İptali

04 Ağustos 2022 Perşembe

9/10/1956 Tarihinden Önce Kamu Hizmetlerine Fiilen Tahsis Edilen Taşınmazları Tahsis Tarihinde Kamulaştırılmış Sayan Kur…

Anayasa Mahkemesi 21/4/2022 tarihinde E.2021/19 numaralı dosyada, 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun’un 1. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; kalan maddelerinin 6216 sayılı Kanun’un 43. ma…

Özelleştirme Sözleşmelerinin Ek Sözleşme İmzalanması Suretiyle Uzatılmasını Öngören Kuralın İptali

02 Ağustos 2022 Salı

Özelleştirme Sözleşmelerinin Ek Sözleşme İmzalanması Suretiyle Uzatılmasını Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 20/7/2022 tarihinde E.2022/22 numaralı dosyada, 7350 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen geçici 30. maddenin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının 6216 sayılı Anaya…

Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada Haksız Çıkılan Kısmın Yüzde On Zamla Tahsilini Öngören Kuralın İptali

02 Ağustos 2022 Salı

Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada Haksız Çıkılan Kısmın Yüzde On Zamla Tahsilini Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 21/4/2022 tarihinde E.2021/119 numaralı dosyada, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58. maddesinin beşinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Millet Partisinin İsminde Yer Alan “Millet” İbaresinin Kullanılmasının Durdurulması Talebi

22 Temmuz 2022 Cuma

Millet Partisinin İsminde Yer Alan “Millet” İbaresinin Kullanılmasının Durdurulması Talebi

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihli toplantısında E.2022/3 (Değişik İşler) numaralı dosyada, Millet Partisinin isminde yer alan “Millet” ibaresinin Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Saadet Partisince ittifak ismi olarak kullanılmasının…

375 Sayılı KHK Kapsamındaki Personele Avukatlık Vekâlet Ücretinin Ödenmesini Engelleyen Kuralın İptali

20 Temmuz 2022 Çarşamba

375 Sayılı KHK Kapsamındaki Personele Avukatlık Vekâlet Ücretinin Ödenmesini Engelleyen Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihinde E.2022/19 numaralı dosyada, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1.  maddesiyle eklenen ek 10. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “... avukatlık vekalet ücreti...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; karar…

İşverenin Ücretsiz Çalışan Eşinin Sigortalı Sayılmayacağını Öngören Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

08 Temmuz 2022 Cuma

İşverenin Ücretsiz Çalışan Eşinin Sigortalı Sayılmayacağını Öngören Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihinde E.2022/15 numaralı dosyada, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 3. maddesinin (I) numaralı fıkrasının (B) bendinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadı…

Vergi Davalarında Teminat Alınmadan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyeceğini Öngören Kuralın İptali

07 Temmuz 2022 Perşembe

Vergi Davalarında Teminat Alınmadan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyeceğini Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihinde E.2022/14 numaralı dosyada, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4001 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle değiştirilen 27. maddesinin (4) numaralı fıkrasına 7351 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen beşinci cümlenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline kara…

Gönderenin Birden Fazla Olması veya Tespit Edilememesi Hâlinde Uygulanacak İdari Para Cezalarının Toplamının İşletene Uygulanmasını Düzenleyen Kuralın İptali

06 Temmuz 2022 Çarşamba

Gönderenin Birden Fazla Olması veya Tespit Edilememesi Hâlinde Uygulanacak İdari Para Cezalarının Toplamının İşletene Uy…

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihinde E.2022/13 numaralı dosyada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 6001 sayılı Kanun’un 36. maddesiyle değiştirilen 65. maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “…veya tespit edilememesi…” ibaresinin anılan maddenin birinci fıkrasının (b) bendi yönünden Anayas…

Yargılamanın İadesine İlişkin On Yıllık Süre Öngören Kuralın AİHM’in Kesinleşen İhlal Kararı Yönünden İptali

01 Temmuz 2022 Cuma

Yargılamanın İadesine İlişkin On Yıllık Süre Öngören Kuralın AİHM’in Kesinleşen İhlal Kararı Yönünden İptali

Anayasa Mahkemesi 21/6/2022 tarihinde E.2022/7 numaralı dosyada, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 377. maddesinin (1) numaralı fıkrasının bentlerini bağlayan hükmünün “…her hâlde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıldır.” bölümünün anılan fıkranın (e) bendi yönünde…

Özel Güvenlik Görevlisi Olabilmek İçin Güvenlik Soruşturmasının Olumlu Sonuçlanmış Olması Şartını Öngören Kuralın İptali

30 Haziran 2022 Perşembe

Özel Güvenlik Görevlisi Olabilmek İçin Güvenlik Soruşturmasının Olumlu Sonuçlanmış Olması Şartını Öngören Kuralın İptali…

Anayasa Mahkemesi 21/4/2022 tarihinde E.2021/42 numaralı dosyada, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesine 7072 sayılı Kanun’un 67. maddesiyle eklenen (h) bendinin “mülga 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanun uyarınca yapılan güvenlik soruşturması” yönünden Anayasa’ya ayk…

Askerî Personel Hakkındaki Uyarma ve Hizmete Kısmi Süreli Devam Cezalarına Karşı Dava Açılmasını Engelleyen Kuralların İptali

22 Haziran 2022 Çarşamba

Askerî Personel Hakkındaki Uyarma ve Hizmete Kısmi Süreli Devam Cezalarına Karşı Dava Açılmasını Engelleyen Kuralların İ…

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihinde E.2022/10 numaralı dosyada, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 43. maddesinin 7329 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…uyarma,...” ve “…ve hizmete kısmi süreli devam…” ibarelerinin…

Kişisel Verileri ve Hazinenin Şirketlere İştirak Etmesini Düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Kurallarının İncelenmesi

26 Mayıs 2022 Perşembe

Kişisel Verileri ve Hazinenin Şirketlere İştirak Etmesini Düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Kurallarının İncel…

Anayasa Mahkemesi 24/2/2022 tarihinde E.2019/96 numaralı dosyada, (43) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olduklarına ve iptallerine, Hazinenin Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içi ya da yurt…