Ortak Hayatın Yeniden Kurulamamasına Bağlı Olarak Boşanma Davası Açabilmeyi  Bazı Şartlara Bağlayan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

19 Nisan 2024 Cuma

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamamasına Bağlı Olarak Boşanma Davası Açabilmeyi Bazı Şartlara Bağlayan Kuralın Anayasa’ya A…

Anayasa Mahkemesi 22/2/2024 tarihinde E.2023/116 numaralı dosyada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin dördüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

19 Nisan 2024 Cuma

7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 22/2/2024 tarihinde E.2023/78 numaralı dosyada, 7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değiştirilen 54. maddesinin muhtelif kurallarının ve 7437 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle 7034 …

Mecburi Hizmeti Sona Ermeden İlişiği Kesilen Tabip Subayların Kalan Yükümlülük Süresince Hekimlik Mesleğini İcra Edemeyeceklerini Öngören Kuralın İptali

18 Nisan 2024 Perşembe

Mecburi Hizmeti Sona Ermeden İlişiği Kesilen Tabip Subayların Kalan Yükümlülük Süresince Hekimlik Mesleğini İcra Edemeye…

Anayasa Mahkemesi 27/12/2023 tarihinde E.2018/95 numaralı dosyada, 7078 sayılı Kanun’un 5. Maddesiyle 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 28. maddesine eklenen üçüncü fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

7079 sayılı Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

17 Nisan 2024 Çarşamba

7079 sayılı Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 27/12/2023 tarihinde E.2018/96 numaralı dosyada, 7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 97. maddesiyle 5275 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin (1) numaralı fıkrasının bi…

Suçun Niteliğinde Değişiklik Olması Hâlinde Sanığa Tanınan Hakların Müdafi Tarafından Kullanılmasını Yeterli Gören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

05 Nisan 2024 Cuma

Suçun Niteliğinde Değişiklik Olması Hâlinde Sanığa Tanınan Hakların Müdafi Tarafından Kullanılmasını Yeterli Gören Kural…

Anayasa Mahkemesi 22/2/2024 tarihinde E.2023/163 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 226. maddesinin (4) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiş…

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

03 Nisan 2024 Çarşamba

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 18/1/2024 tarihinde E.2021/28 numaralı dosyada, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Mahallî İdarelerin Gelirlerinin Bir Kısmının Bir Karşılığa Dayanmaksızın Merkezî İdareye Aktarılması Sonucunu Doğuracak Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

03 Nisan 2024 Çarşamba

Mahallî İdarelerin Gelirlerinin Bir Kısmının Bir Karşılığa Dayanmaksızın Merkezî İdareye Aktarılması Sonucunu Doğuracak…

Anayasa Mahkemesi 1/2/2024 tarihinde E.2023/100 numaralı dosyada, 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmes…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yetki Alanlarına İlişkin Düzenlemeler İçeren Bazı Kuralların İptali

21 Mart 2024 Perşembe

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yetki Alanlarına İlişkin Düzenlemeler İçeren Bazı Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 27/12/2023 tarihinde E.2020/52 numaralı dosyada, (59) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin; 6. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararname…

Ücretli Yıllık İzin Hakkına İlişkin Devletin Yükümlülükleriyle Bağdaşmayan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

14 Mart 2024 Perşembe

Ücretli Yıllık İzin Hakkına İlişkin Devletin Yükümlülükleriyle Bağdaşmayan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

Anayasa Mahkemesi 1/2/2024 tarihinde E.2022/154 numaralı dosyada, 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 40. maddesinin yedinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

Adli Görüşme Odalarında Gerçekleştirilecek İş ve İşlemlerde İzlenecek Usulü Düzenleyen Kuralın İptali

12 Mart 2024 Salı

Adli Görüşme Odalarında Gerçekleştirilecek İş ve İşlemlerde İzlenecek Usulü Düzenleyen Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 8/11/2023 tarihinde E.2020/65 numaralı dosyada, (63) numaralı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Baba Olduğunu İddia Eden Kişinin Soybağının Reddi Davasını Açma Şartlarına İlişkin Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

06 Mart 2024 Çarşamba

Baba Olduğunu İddia Eden Kişinin Soybağının Reddi Davasını Açma Şartlarına İlişkin Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

Anayasa Mahkemesi 23/1/2024 tarihinde E.2023/135 numaralı dosyada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 291. maddesinin birinci fıkrasının “…baba olduğunu iddia eden kişi,…” ibaresi yönünden  Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dok…

Aracın Devredilmesi Hâlinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sona Erme Şeklini ve Zamanını Düzenleyen Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olduğu

05 Mart 2024 Salı

Aracın Devredilmesi Hâlinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sona Erme Şeklini ve Zamanını Düzenleyen Kuralların Ana…

Anayasa Mahkemesi 23/1/2024 tarihinde E.2023/130 numaralı dosyada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesin…