Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Belirlenmesinde Yürütmeye Yetki Veren Bazı Kuralların İptali

09 Ekim 2020 Cuma

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Belirlenmesinde Yürütmeye Yetki Veren Bazı Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 17/7/2020 tarihinde E.2019/40 numaralı dosyada, Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “...ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresi ile ikinci cümlesindeki “…ve genel şartlarda…” ibaresinin ve 92. maddesinin (i) bendinin Anayas…

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da Yapılan Düzenlemenin Şekil Bakımından Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

07 Ekim 2020 Çarşamba

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da Yapılan Düzenlemenin Şekil Bakımından Anayasa’ya Aykırı Olmadığı…

Anayasa Mahkemesi 17/7/2020 tarihinde E.2020/44 numaralı dosyada, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un tümü ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un değiştirilen geçici 6. maddesinin ş…

Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenen Kasten Yaralama Suçunun Şikâyet  Aranmaksızın Takip Edilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

11 Eylül 2020 Cuma

Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenen Kasten Yaralama Suçunun Şikâyet Aranmaksızın Takip Edilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığ…

Anayasa Mahkemesi 11/6/2020 tarihinde E.2019/2 numaralı dosyada, eşe veya kardeşe karşı işlenen kasten yaralama suçunun şikâyet aranmaksızın takip edilmesini ve eşe yönelik şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan cezai davalara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katılabilmesini ö…

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine İlişkin Karar

20 Ağustos 2020 Perşembe

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine İlişkin Karar

Anayasa Mahkemesi 12/6/2020 tarihinde E.2019/105 numaralı dosyada, (46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin iptali istenen bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine karar vermiştir.

1/1/2020 İtibarıyla Kovuşturma Evresine Geçilmiş Dosyalarda Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağını Öngören Kuralın İptali

19 Ağustos 2020 Çarşamba

1/1/2020 İtibarıyla Kovuşturma Evresine Geçilmiş Dosyalarda Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağını Öngören Kuralın…

Anayasa Mahkemesi 25/6/2020 tarihinde E.2020/16 numaralı dosyada, Ceza Muhakemesi Kanunu’na 7188 sayılı Kanun’la eklenen geçici 5. maddede yer alan “…kovuşturma evresine geçilmiş,…” ibaresinin aynı bentte yer alan “…basit yargılama usulü…” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiş…

Kanun Metninde Değişiklik Yapılmasını Öngören CBK Kuralının İptali

23 Temmuz 2020 Perşembe

Kanun Metninde Değişiklik Yapılmasını Öngören CBK Kuralının İptali

Anayasa Mahkemesi 11/6/2020 tarihinde E.2018/155 numaralı dosyada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile 5018 sayılı Kanun’a ekli (I) Sayılı Cetvel’e bazı eklemeler yapmak suretiyle kanun metninde değişiklik yapılmasını öngören kuralın konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve ip…

Yükseköğretim Kurumlarının, Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Ek Koşullar Belirleyebilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

22 Temmuz 2020 Çarşamba

Yükseköğretim Kurumlarının, Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Ek Koşullar Belirleyebilmesi…

Anayasa Mahkemesi 11/6/2020 tarihinde E.2018/88 numaralı dosyada, 2547 sayılı Kanun’da yer alan yükseköğretim kurumlarının doktor öğretim üyesi ve doçent kadrolarına yapılacak atamalarda ek koşullar belirleyebilmeleri kuralının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir.…

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine İlişkin Kararlar

13 Mayıs 2020 Çarşamba

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine İlişkin Kararlar

Anayasa Mahkemesi 22-23/1/2020 tarihlerinde E.2018/125, E.2019/31 ve E.2019/78 numaralı dosyalarda, (1) ve (8) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin iptali istenen bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olmadığına, yurt dışında mal ve hizmet alımlarında ön ödeme yapılabilmesini öngören kuralın ise…

Yetki Kanunu’na Dayanmayan ve Temel Haklar Konusunda Düzenleme Öngören Kanun Hükmünde Kararname Kuralının İptali

11 Mayıs 2020 Pazartesi

Yetki Kanunu’na Dayanmayan ve Temel Haklar Konusunda Düzenleme Öngören Kanun Hükmünde Kararname Kuralının İptali

Anayasa Mahkemesi 19/2/2020 tarihinde E.2018/122 numaralı dosyada, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin birinci fıkrasında yer alan …

Prim Teşvikinden Yararlanmak İçin Açılan Davalarda Kanuni Faizin İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Uygulanmasına İlişkin Kuralın İptali

05 Mayıs 2020 Salı

Prim Teşvikinden Yararlanmak İçin Açılan Davalarda Kanuni Faizin İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Uygulanmasına İlişk…

Anayasa Mahkemesi 19/2/2020 tarihinde E.2018/139 numaralı dosyada, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen ek 17. maddenin dördüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

7072 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un  Bazı Kurallarının İptali

30 Nisan 2020 Perşembe

7072 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka…

Anayasa Mahkemesi 19/2/2020 tarihinde E.2018/91 numaralı dosyada, 7072 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapmakla Görevli Birimlerin Kişisel Verilere Ulaşmasını Öngören Kuralın İptali

28 Nisan 2020 Salı

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapmakla Görevli Birimlerin Kişisel Verilere Ulaşmasını Öngören Kuralın İptal…

Anayasa Mahkemesi 19/2/2020 tarihinde E.2018/163 numaralı dosyada, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerin, bu kapsamda bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, 5271 sayılı Ceza Muhakemes…