Reşit Olmayanlarla İlişkide Bulunan Kişilere Ceza Verilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

11 Haziran 2021 Cuma

Reşit Olmayanlarla İlişkide Bulunan Kişilere Ceza Verilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 18/3/2021 tarihinde E.2020/82 numaralı dosyada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Damga Süresi Geçen ve Ayarı Doğru Yapılmayan Ölçü Aletlerini Kullananlara Yaptırım Öngören Kuralların İptali

08 Haziran 2021 Salı

Damga Süresi Geçen ve Ayarı Doğru Yapılmayan Ölçü Aletlerini Kullananlara Yaptırım Öngören Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 4/3/2021 tarihinde E.2019/47 numaralı dosyada, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen; (c) bendinin birinci cümlesinde yer alan “...damga süresi geçmiş...” ibaresinin ve (e) bendinin birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduklarına ve…

Değerlendirmesi ve Sınıflandırılması Bakanlıkça Yapılan Sinema Filmlerinin İlgili Etkinliklerde Almış Olduğu İşaret ve İbarelere Uygun Gösterilmesini  Zorunlu Kılan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

03 Haziran 2021 Perşembe

Değerlendirmesi ve Sınıflandırılması Bakanlıkça Yapılan Sinema Filmlerinin İlgili Etkinliklerde Almış Olduğu İşaret ve İ…

Anayasa Mahkemesi 4/3/2021 tarihinde E.2019/36 numaralı dosyada, 5224 sayılı Kanun’un değiştirilen 7. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…Bakanlıkça…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir.

Kamulaştırma Kanunu ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un İptali İstenen İki Kuralı

07 Mayıs 2021 Cuma

Kamulaştırma Kanunu ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un İptali İstenen İki Kuralı

Anayasa Mahkemesi 3/3/2021 tarihinde E.2018/99 numaralı dosyada, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen geçici 13. maddenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 12. maddesine eklenen beşinci ve altıncı fıkralarda y…

Kamulaştırmasız El Atmalardan Dolayı Açılan Bedele İlişkin Davalarda Verilen Mahkeme Kararlarının Kesinleşmedikçe İcraya Konulamamasını ve İcra Süreçlerinin Durmasını Öngören Kuralların İptali

07 Mayıs 2021 Cuma

Kamulaştırmasız El Atmalardan Dolayı Açılan Bedele İlişkin Davalarda Verilen Mahkeme Kararlarının Kesinleşmedikçe İcraya…

Anayasa Mahkemesi 4/2/2021 tarihinde E.2019/89 numaralı dosyada, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen geçici 14. maddenin birinci ve ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

İhaleye Giren Katılımcıların Karşılaşacağı Vergi Yükünü Öngörmelerini Engelleyen Kuralların İptali

28 Nisan 2021 Çarşamba

İhaleye Giren Katılımcıların Karşılaşacağı Vergi Yükünü Öngörmelerini Engelleyen Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 24/12/2020 tarihinde E. 2020/15 numaralı dosyada, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun ek 2. maddesinin (4) numaralı fıkrası ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun ek 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…ve yabancı firmalarca da teklif verilen…” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı…

Millî Güvenliğe Tehdit Oluşturduğu Tespit Edilen Oluşumlarla İlişkili Medya Kuruluşlarının İlgili Bakanın Onayıyla Kapatılması ve Mallarına El Konulmasını Öngören Kuralın İptali

08 Nisan 2021 Perşembe

Millî Güvenliğe Tehdit Oluşturduğu Tespit Edilen Oluşumlarla İlişkili Medya Kuruluşlarının İlgili Bakanın Onayıyla Kapat…

Anayasa Mahkemesi 24/12/2020 tarihinde E.2017/21 numaralı dosyada, 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 2. maddesinin (4) numaralı fık…

Belirli Bir Tarih İtibarıyla Hükme Bağlanmış Dosyalarda  Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağını Öngören Kuralın İptali

16 Mart 2021 Salı

Belirli Bir Tarih İtibarıyla Hükme Bağlanmış Dosyalarda Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağını Öngören Kuralın İpt…

Anayasa Mahkemesi 14/1/2021 tarihinde E.2020/81 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun geçici 5. maddesinin (d) bendinde yer alan “...hükme bağlanmış...” ibaresinin “basit yargılama usulü” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, “...kesinleşmiş...” ibaresinin “basit yargıl…

702 Sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin İptali

09 Mart 2021 Salı

702 Sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük…

Anayasa Mahkemesi 30/12/2020 tarihinde E.2018/115 numaralı dosyada, 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin tümünün Anayasa’nın mülga 91. maddesine aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Taraf Sendika Üyesi Olmayan İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi  Hükümlerinden Yararlanmalarını Engelleyen Kuralın İptali

03 Mart 2021 Çarşamba

Taraf Sendika Üyesi Olmayan İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinden Yararlanmalarını Engelleyen Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 30/12/2020 tarihinde E.2020/57 numaralı dosyada, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 39. maddesinin (4) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Çalışan Sigortalının Yaşlılık Aylığı Talebi İçin İşten Ayrılmasını Gerektiren Kuralın İptali

03 Mart 2021 Çarşamba

Çalışan Sigortalının Yaşlılık Aylığı Talebi İçin İşten Ayrılmasını Gerektiren Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 14/1/2021 tarihinde E.2019/104 numaralı dosyada, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bazı Kurallarının İptali

24 Şubat 2021 Çarşamba

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 30/12/2020 tarihinde E.2019/71 numaralı dosyada, (14) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin değiştirilen 14. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “…faaliyet,…” ve “…örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi…” ibareleri ile ikinci ve üçüncü…