Dönüş Kurallarına Uymayan Aracın Trafikten Altmış Gün Süreyle Men Edilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

08 Ağustos 2022 Pazartesi

Dönüş Kurallarına Uymayan Aracın Trafikten Altmış Gün Süreyle Men Edilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihinde E.2021/123 numaralı dosyada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67. maddesinin 7148 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının Sözleşmelerinin Feshini Gerektiren Nedenlerin Yönetmelikle Düzenlenmesini Öngören Kuralların İptali

05 Ağustos 2022 Cuma

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının Sözleşmelerinin Feshini Gerektiren Nedenlerin Yönetmelikle Düzenlenmesini…

Anayasa Mahkemesi 21/6/2022 tarihinde E.2022/43 numaralı dosyada, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...sözleşmenin feshini gerektiren nedenler,…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; iptal hükmünün  kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından …

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Kararların İcrasını Kesinleşme Şartına Bağlayan Kuralların İptali

04 Ağustos 2022 Perşembe

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Kararların İcrasını Kesinleşme Şartına Bağlayan Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 30/6/2022 tarihinde E.2021/127 numaralı dosyada, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 7327 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin birinci ve ikinci cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Petrol Satış Fiyatını Belirleyen Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

04 Ağustos 2022 Perşembe

Petrol Satış Fiyatını Belirleyen Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihinde E.2021/128 numaralı dosyada, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 10. maddesinin; ikinci fıkrasında yer alan “…tamamının…” ve “…geçiş ücreti dahil…” ibarelerinin, üçüncü fıkrasında yer alan “…Arab Heavy (27.5 API)…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve it…

9/10/1956 Tarihinden Önce Kamu Hizmetlerine Fiilen Tahsis Edilen Taşınmazları Tahsis Tarihinde Kamulaştırılmış Sayan Kuralların İptali

04 Ağustos 2022 Perşembe

9/10/1956 Tarihinden Önce Kamu Hizmetlerine Fiilen Tahsis Edilen Taşınmazları Tahsis Tarihinde Kamulaştırılmış Sayan Kur…

Anayasa Mahkemesi 21/4/2022 tarihinde E.2021/19 numaralı dosyada, 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun’un 1. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; kalan maddelerinin 6216 sayılı Kanun’un 43. ma…

Özelleştirme Sözleşmelerinin Ek Sözleşme İmzalanması Suretiyle Uzatılmasını Öngören Kuralın İptali

02 Ağustos 2022 Salı

Özelleştirme Sözleşmelerinin Ek Sözleşme İmzalanması Suretiyle Uzatılmasını Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 20/7/2022 tarihinde E.2022/22 numaralı dosyada, 7350 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen geçici 30. maddenin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının 6216 sayılı Anaya…

Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada Haksız Çıkılan Kısmın Yüzde On Zamla Tahsilini Öngören Kuralın İptali

02 Ağustos 2022 Salı

Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada Haksız Çıkılan Kısmın Yüzde On Zamla Tahsilini Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 21/4/2022 tarihinde E.2021/119 numaralı dosyada, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58. maddesinin beşinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Millet Partisinin İsminde Yer Alan “Millet” İbaresinin Kullanılmasının Durdurulması Talebi

22 Temmuz 2022 Cuma

Millet Partisinin İsminde Yer Alan “Millet” İbaresinin Kullanılmasının Durdurulması Talebi

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihli toplantısında E.2022/3 (Değişik İşler) numaralı dosyada, Millet Partisinin isminde yer alan “Millet” ibaresinin Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Saadet Partisince ittifak ismi olarak kullanılmasının…

375 Sayılı KHK Kapsamındaki Personele Avukatlık Vekâlet Ücretinin Ödenmesini Engelleyen Kuralın İptali

20 Temmuz 2022 Çarşamba

375 Sayılı KHK Kapsamındaki Personele Avukatlık Vekâlet Ücretinin Ödenmesini Engelleyen Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihinde E.2022/19 numaralı dosyada, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1.  maddesiyle eklenen ek 10. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “... avukatlık vekalet ücreti...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; karar…

İşverenin Ücretsiz Çalışan Eşinin Sigortalı Sayılmayacağını Öngören Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

08 Temmuz 2022 Cuma

İşverenin Ücretsiz Çalışan Eşinin Sigortalı Sayılmayacağını Öngören Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihinde E.2022/15 numaralı dosyada, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 3. maddesinin (I) numaralı fıkrasının (B) bendinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadı…

Vergi Davalarında Teminat Alınmadan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyeceğini Öngören Kuralın İptali

07 Temmuz 2022 Perşembe

Vergi Davalarında Teminat Alınmadan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyeceğini Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihinde E.2022/14 numaralı dosyada, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4001 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle değiştirilen 27. maddesinin (4) numaralı fıkrasına 7351 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen beşinci cümlenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline kara…

Gönderenin Birden Fazla Olması veya Tespit Edilememesi Hâlinde Uygulanacak İdari Para Cezalarının Toplamının İşletene Uygulanmasını Düzenleyen Kuralın İptali

06 Temmuz 2022 Çarşamba

Gönderenin Birden Fazla Olması veya Tespit Edilememesi Hâlinde Uygulanacak İdari Para Cezalarının Toplamının İşletene Uy…

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihinde E.2022/13 numaralı dosyada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 6001 sayılı Kanun’un 36. maddesiyle değiştirilen 65. maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “…veya tespit edilememesi…” ibaresinin anılan maddenin birinci fıkrasının (b) bendi yönünden Anayas…