Toplu Sözleşme İkramiyesinden Yararlanabilmek İçin Yüzde İki Barajını Aşan  Kamu Görevlileri Sendikalarına Üye Olmayı Öngören Kuralın İptali

05 Mart 2024 Salı

Toplu Sözleşme İkramiyesinden Yararlanabilmek İçin Yüzde İki Barajını Aşan Kamu Görevlileri Sendikalarına Üye Olmayı Ön…

Anayasa Mahkemesi 18/1/2024 tarihinde E.2023/12 numaralı dosyada, 7429 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen ek 4. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Türkiye Adalet Akademisinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin İptali

28 Şubat 2024 Çarşamba

Türkiye Adalet Akademisinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararname…

Anayasa Mahkemesi 28/12/2023 tarihinde E.2019/72 numaralı dosyada, (34) sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar…

CİMER’in Kurularak Çalışma Usul ve Esaslarının Cumhurbaşkanınca Çıkarılacak Yönetmelikle Belirlenmesini Öngören Kuralın İptali

28 Şubat 2024 Çarşamba

CİMER’in Kurularak Çalışma Usul ve Esaslarının Cumhurbaşkanınca Çıkarılacak Yönetmelikle Belirlenmesini Öngören Kuralın…

Anayasa Mahkemesi 18/1/2024 tarihinde E.2022/93 numaralı dosyada, (101) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesiyle (14) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kar…

Gerçeğe Aykırı Bir Bilgiyi Kamu Barışını Bozmaya Elverişli Şekilde Alenen Yayan Kimselere Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Verilmesini Öngören Kuralın İptal Talebinin Reddi

23 Şubat 2024 Cuma

Gerçeğe Aykırı Bir Bilgiyi Kamu Barışını Bozmaya Elverişli Şekilde Alenen Yayan Kimselere Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Veril…

Anayasa Mahkemesi 8/11/2023 tarihinde E.2022/129 numaralı dosyada, 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 29. maddesiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na eklenen 217/A maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir.

Yükseköğretim Kanunu’na Eklenen Bazı Kurallara İlişkin Karar

13 Şubat 2024 Salı

Yükseköğretim Kanunu’na Eklenen Bazı Kurallara İlişkin Karar

Anayasa Mahkemesi 28/12/2023 tarihinde E.2020/55 numaralı dosyada, 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesinin (b) fıkrasının (2) numaralı bendine eklenen (r) alt bendinin Anayasa’ya aykır…

Tıbbi İşlem ve Uygulamalardan Doğan Tazminatların Sağlık Personeline Rücu Edilmesine Karar Verme Yetkisi Tanınan Mesleki Sorumluluk Kuruluna İlişkin Karar

02 Şubat 2024 Cuma

Tıbbi İşlem ve Uygulamalardan Doğan Tazminatların Sağlık Personeline Rücu Edilmesine Karar Verme Yetkisi Tanınan Mesleki…

Anayasa Mahkemesi 30/11/2023 tarihinde E.2022/90 numaralı dosyada, 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesiyle 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen ek 18. maddenin üçüncü fıkrasının anılan maddenin (ek 18. madde) ikinci fıkrası…

Yüksek Mahkeme Üyelerine Ödenen Ek Tazminat Miktarının Belirlenmesine İlişkin Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

30 Ocak 2024 Salı

Yüksek Mahkeme Üyelerine Ödenen Ek Tazminat Miktarının Belirlenmesine İlişkin Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

Anayasa Mahkemesi 11/10/2023 tarihinde E.2023/104 numaralı dosyada, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 106. maddesine 6572 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle eklenen altıncı fıkranın 7447 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal…

İnsansız Hava Araçlarına İdari Para Cezası Verilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

19 Ocak 2024 Cuma

İnsansız Hava Araçlarına İdari Para Cezası Verilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

Anayasa Mahkemesi 30/11/2023 tarihinde E.2023/129 numaralı dosyada, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun ve 6758 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle değiştirilen 144. maddesinin dördüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başl…

Yargılama Giderlerinin Haklılık Oranına Göre Paylaştırılmasını Öngören Kuralın Kamulaştırmasız El Atma Sebebine Dayalı Tazminat Davaları Yönünden Anayasa’ya  Aykırı Olduğu

18 Ocak 2024 Perşembe

Yargılama Giderlerinin Haklılık Oranına Göre Paylaştırılmasını Öngören Kuralın Kamulaştırmasız El Atma Sebebine Dayalı T…

Anayasa Mahkemesi 30/11/2023 tarihinde E.2023/101 numaralı dosyada, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 326. maddesinin (2) numaralı fıkrasının “kamulaştırmasız el atma sebebine dayalı tazminat davaları” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Hasar Tespit Raporlarının Ancak Asıl İşlemlerle Birlikte Dava Konusu Edilebilmesini Düzenleyen Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

16 Ocak 2024 Salı

Hasar Tespit Raporlarının Ancak Asıl İşlemlerle Birlikte Dava Konusu Edilebilmesini Düzenleyen Kuralın Anayasa’ya Aykırı…

Anayasa Mahkemesi 30/11/2023 tarihinde E.2023/134 numaralı dosyada, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 1051 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 13. maddesinin (a) fıkrasına 4864 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen alt…

İnternet Ortamındaki Yayınlara ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Düzenlemeler İçeren Kanun’da Değişiklikler Öngören Bazı Kuralların İptali

10 Ocak 2024 Çarşamba

İnternet Ortamındaki Yayınlara ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Düzenlemeler İçeren Kanun’da Değişiklikler…

Anayasa Mahkemesi 11/10/2023 tarihinde E.2020/76 numaralı dosyada, 7253 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un muhtelif maddeleriyle 5651 sayılı Kanun’da yapılan bazı de…

Aleni Yargılanma İlkesinin Sınırlanabilmesini ve Tüketici Hukukunda Dava Şartı Olarak Arabulucuya Başvurulmasını Öngören Kurallara İlişkin Karar

22 Aralık 2023 Cuma

Aleni Yargılanma İlkesinin Sınırlanabilmesini ve Tüketici Hukukunda Dava Şartı Olarak Arabulucuya Başvurulmasını Öngören…

Anayasa Mahkemesi 26/10/2023 tarihinde E.2020/73 numaralı dosyada, 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2. maddesiyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 28. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…kesin olarak gerekli kıldığı h…