Sözleşmenin Hükmünden Faydalanılmayan Dönemlere Yönelik Damga Vergisinin Reddedilmemesini ve İade Edilmemesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

28 Şubat 2023 Salı

Sözleşmenin Hükmünden Faydalanılmayan Dönemlere Yönelik Damga Vergisinin Reddedilmemesini ve İade Edilmemesini Öngören K…

Anayasa Mahkemesi 13/12/2022 tarihinde E.2022/125 numaralı dosyada, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 5281 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değiştirilen (1) Sayılı Tablo’nun “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 5766 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen (2) numaralı fıkrasına 672…

Değer Kaybı, Destekten Yoksun Kalma ve Sürekli Sakatlık Tazminatlarının Belirlenme Esaslarını Düzenleyen Kuralların İptali

14 Şubat 2023 Salı

Değer Kaybı, Destekten Yoksun Kalma ve Sürekli Sakatlık Tazminatlarının Belirlenme Esaslarını Düzenleyen Kuralların İpta…

Anayasa Mahkemesi 29/12/2022 tarihinde E.2021/82 numaralı dosyada, 7327 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18. maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ikinci cümlenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve…

Yükseköğretim Kanunu’nun Disiplin Soruşturmasıyla İlgili Bazı Kurallarının İptali

02 Şubat 2023 Perşembe

Yükseköğretim Kanunu’nun Disiplin Soruşturmasıyla İlgili Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 13/10/2022 tarihinde E.2022/87 numaralı dosyada, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/A maddesinin ikinci fıkrasının; (a) bendinin ikinci cümlesi ile (b) ve (c) bentlerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Mağdurun Tanık Olarak Dinlenmesi Hâlinde Tanıklığa İlişkin Hükümlerin Uygulanacağını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

02 Şubat 2023 Perşembe

Mağdurun Tanık Olarak Dinlenmesi Hâlinde Tanıklığa İlişkin Hükümlerin Uygulanacağını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı O…

Anayasa Mahkemesi 26/10/2022 tarihinde E.2022/75 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 236. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Müsabakalardan Elde Edilecek Brüt Hasılatın Bir Kısmının Spor İl Müdürlüklerine Dağıtılmasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

27 Ocak 2023 Cuma

Müsabakalardan Elde Edilecek Brüt Hasılatın Bir Kısmının Spor İl Müdürlüklerine Dağıtılmasını Öngören Kuralın Anayasa’ya…

Anayasa Mahkemesi 30/11/2022 tarihinde E.2022/103 numaralı dosyada, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun 16. maddesinin ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un İptali İstenen Kurallarının Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

27 Aralık 2022 Salı

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un İptali İstenen Kurallarının Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 28/9/2022 tarihinde E.2022/50 numaralı dosyada, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un iptali istenen kurallarının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine karar vermiştir.

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarının Görülebilmesini Nisbi Karar ve İlam Harcının Ödenmesi Şartına Bağlayan Kuralların İptali

06 Ekim 2022 Perşembe

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarının Görülebilmesini Nisbi Karar ve İlam Harcının Ödenmesi Şart…

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihinde E.2022/61 numaralı dosyada, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasının 6009 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle değiştirilen (a) bendinin birinci cümlesinin, 32. maddesinin birinci cümlesinin “davalısı harçtan muaf olan kamulaştırmasız el atma ned…

Sanığın Sorgusu Yapılmadan Davanın Yokluğunda Bitirilebileceğini Öngören Kuralın İptali

04 Ekim 2022 Salı

Sanığın Sorgusu Yapılmadan Davanın Yokluğunda Bitirilebileceğini Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihinde E.2021/118 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 193. maddesine 5353 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen (2) numaralı fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğ…

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı İtiraz Kanun Yolu Öngören Kuralın İptali

23 Eylül 2022 Cuma

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı İtiraz Kanun Yolu Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 20/7/2022 tarihinde E.2021/121 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (12) numaralı fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürür…

Yükseköğrenim Kredilerinin Birden Fazla Taksiti Ödenmediğinde Borcun Tamamının Muaccel Olmasını Öngören Kuralın İptali

21 Eylül 2022 Çarşamba

Yükseköğrenim Kredilerinin Birden Fazla Taksiti Ödenmediğinde Borcun Tamamının Muaccel Olmasını Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihinde E.2022/67 numaralı dosyada, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…tekrarında ise tamamı…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Normal Atama Usulüne Tabi Kişilerin Aleyhine Açık Bir Dengesizlik Oluşturan Kuralın İptali

21 Eylül 2022 Çarşamba

Normal Atama Usulüne Tabi Kişilerin Aleyhine Açık Bir Dengesizlik Oluşturan Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihinde E.2022/65 numaralı dosyada, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na 7103 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.