Kayyım Olarak Atananların Görev ve Fiillerinden Dolayı Sorumluluklarının Doğmayacağını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

15 Aralık 2021 Çarşamba

Kayyım Olarak Atananların Görev ve Fiillerinden Dolayı Sorumluluklarının Doğmayacağını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı…

Anayasa Mahkemesi 13/10/2021 tarihinde E.2018/93 numaralı dosyada, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 20. maddesinin (1) numaralı fıkrasının değiştirilen; ikinci cümlesinin Anayasa’ya ay…

Sağlık Çalışanlarına Karşı Görevleri Nedeniyle İşlenen Suçlarda Ceza Artırımını ve Hapis Cezasının Ertelenmemesini Öngören Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

10 Aralık 2021 Cuma

Sağlık Çalışanlarına Karşı Görevleri Nedeniyle İşlenen Suçlarda Ceza Artırımını ve Hapis Cezasının Ertelenmemesini Öngör…

Anayasa Mahkemesi 13/10/2021 tarihinde E.2020/91 numaralı dosyada, kamu sağlık kurum kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama ve hakaret suçlarında cezanın yarı oranında artırılması ile bunlar hakkında Türk Ceza Kan…

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun Şekil Bakımından Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

03 Aralık 2021 Cuma

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun Şekil Bakımından Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 13/10/2021 tarihinde E.2021/43 numaralı dosyada, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun yok hükmünde olduğunun tespiti talebinin reddine; şekil bakımından Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir.

Yerleşim Yeri Adresine Tebliğ Usulünü Düzenleyen Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

01 Aralık 2021 Çarşamba

Yerleşim Yeri Adresine Tebliğ Usulünü Düzenleyen Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 13/10/2021 tarihinde E.2021/37 numaralı dosyada, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 102. maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü, dördüncü ve beşinci cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un İptali İstenen Kurallarının İncelenmesi

05 Ekim 2021 Salı

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un İptali İstenen Kurallarının İncelenmesi

Anayasa Mahkemesi 3/6/2021 tarihinde E.2020/9 numaralı dosyada, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un değiştirilen 7. maddesinin birinci fıkrasının; (3) ve (5) numaralı bentlerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine (7) numaralı bendinde yer…

Danıştay ve Yargıtay Üyelerinin Görev Süreleriyle İlgili Kuralların İncelenmesi

01 Ekim 2021 Cuma

Danıştay ve Yargıtay Üyelerinin Görev Süreleriyle İlgili Kuralların İncelenmesi

Anayasa Mahkemesi 10/12/2020 tarihinde E.2016/144 numaralı dosyada, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev süresini on iki yılla sınırlandıran, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerini sona erdiren ve Danışt…

6755 Sayılı Kanun’un  İptali İstenen Kurallarının İncelenmesi

23 Eylül 2021 Perşembe

6755 Sayılı Kanun’un İptali İstenen Kurallarının İncelenmesi

Anayasa Mahkemesi 3/6/2021 tarihinde E.2020/18 numaralı dosyada, 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 37. maddesine eklenen;

(3) numa…

Mülga 4045 Sayılı Kanun’da Yer Alan İbarelerin İptali

27 Temmuz 2021 Salı

Mülga 4045 Sayılı Kanun’da Yer Alan İbarelerin İptali

Anayasa Mahkemesi 3/6/2021 tarihinde E.2020/24 numaralı dosyada, 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. ma…

Yurt Dışına Çıkma Özgürlüğüne Sınırlama Getiren Kuralların İptali

14 Temmuz 2021 Çarşamba

Yurt Dışına Çıkma Özgürlüğüne Sınırlama Getiren Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 3/6/2021 tarihinde E.2019/114 numaralı dosyada, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na eklenen ek 7. maddenin bentlerini bağlayan hükmün bir bölümünün ve bazı ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olduklarına ve iptallerine, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürl…

Meslekten Çıkarılmaya Bağlı Olarak Uygulanan İlave Tedbirlerin Kaldırılması Talebinin Reddi

09 Temmuz 2021 Cuma

Meslekten Çıkarılmaya Bağlı Olarak Uygulanan İlave Tedbirlerin Kaldırılması Talebinin Reddi

Anayasa Mahkemesi 3/6/2021 tarihinde E.2021/1 (Değişik İşler) numaralı dosyada, Alparslan Altan’ın meslekten çıkarılmasına bağlı olarak hakkında uygulanan ilave tedbirlerin kaldırılmasına yönelik başvurusunun reddine karar vermiştir.

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin İptali İstenen Kurallarının Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

02 Temmuz 2021 Cuma

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin İptali İstenen Kurallarının An…

Anayasa Mahkemesi 31/3/2021 tarihinde E.2018/112 numaralı dosyada, 699 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali istenen kurallarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin reddine karar vermiştir.

Devlet Hizmetinden Çıkarılan Doktorların Belirli Bir Sürenin Bitiminde Mesleklerini İcra Edebilmelerini Öngören Kuralın İptali

02 Temmuz 2021 Cuma

Devlet Hizmetinden Çıkarılan Doktorların Belirli Bir Sürenin Bitiminde Mesleklerini İcra Edebilmelerini Öngören Kuralın…

Anayasa Mahkemesi 29/4/2021 tarihinde E.2019/13 numaralı dosyada, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a eklenen ek 15. maddenin birinci ve ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.