Kamu Hizmetlerine Girme Hakkına Sınırlama Getiren Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

22 Mart 2022 Salı

Kamu Hizmetlerine Girme Hakkına Sınırlama Getiren Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 tarihinde E.2020/77 numaralı dosyada, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin (6) numaralı fıkrasının (aa) bendinde yer alan “…sorgulama yapmak,…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığın…

Kovuşturma Aşamasında Verilen Tahliye Kararlarına İtiraz İmkânını Düzenleyen Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

22 Mart 2022 Salı

Kovuşturma Aşamasında Verilen Tahliye Kararlarına İtiraz İmkânını Düzenleyen Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 30/12/2021 tarihinde E.2021/79 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 5353 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle değiştirilen 105. maddesinin dördüncü cümlesinin “kovuşturma aşamasında verilen tahliye kararı” yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine kara…

Tasarrufun İptali Davası Yönünden Borçlunun Karı veya Kocası ile Yaptığı İvazlı Tasarrufları Bağışlama Olarak Kabul Eden Kuralın İptali

22 Mart 2022 Salı

Tasarrufun İptali Davası Yönünden Borçlunun Karı veya Kocası ile Yaptığı İvazlı Tasarrufları Bağışlama Olarak Kabul Eden…

Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 tarihinde E.2021/52 numaralı dosyada, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “Karı ve koca ile...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başl…

Devlet Denetleme Kurulunun Yetkilerini Düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Kurallarının İncelenmesi

17 Mart 2022 Perşembe

Devlet Denetleme Kurulunun Yetkilerini Düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Kurallarının İncelenmesi

Anayasa Mahkemesi 11/11/2021 tarihinde E.2018/121 numaralı dosyada, (5) numaralı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin itirazı istenen bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve itirazlarının reddine, 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…tedbiri uygu…

Öğrenim Masrafları ve Faizinin Ödenebilmesini Kolaylaştıran İmkânlardan Tüm Öğrencilerin Faydalandırılmamasını Öngören Kuraldaki Bazı İbarelerin İptali

16 Mart 2022 Çarşamba

Öğrenim Masrafları ve Faizinin Ödenebilmesini Kolaylaştıran İmkânlardan Tüm Öğrencilerin Faydalandırılmamasını Öngören K…

Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 tarihinde E. 2021/80 numaralı dosyada, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’a eklenen geçici 4. maddenin beşinci fıkrasında yer alan “…Milli Güvenlik Kurulunca…” ve “…üyeliği, mensubiyeti veya…” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olduklarına ve …

Uyuşturucuyla İlgili Bazı Suçlarda Kamu Davası Açıldıktan Sonra Aynı Suçun Tekrar İşlenmesi Durumunda Dava Açılmasının Ertelenememesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

11 Mart 2022 Cuma

Uyuşturucuyla İlgili Bazı Suçlarda Kamu Davası Açıldıktan Sonra Aynı Suçun Tekrar İşlenmesi Durumunda Dava Açılmasının E…

Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 tarihinde E.2021/70 numaralı dosyada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun’un 68. maddesiyle değiştirilen 191. maddesinin (6) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Kaçakçılık Suçu ve Vergi Kabahatlerine Dair Yargılamada Diğerini Etkileyebilecek Unsurların Dikkate Alınmasını Sağlayacak Güvencelere Engel Olan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

09 Mart 2022 Çarşamba

Kaçakçılık Suçu ve Vergi Kabahatlerine Dair Yargılamada Diğerini Etkileyebilecek Unsurların Dikkate Alınmasını Sağlayaca…

Anayasa Mahkemesi 4/11/2021 tarihinde E.2019/4 numaralı dosyada, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 340. maddesinin, 359. maddesinin (b) fıkrası ile son paragrafının ve 367. maddesinin dördüncü fıkrasının (anılan maddeye 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen dördüncü fıkra ne…

Soruşturmada Görev Yapan Hâkimin Kovuşturmada Görev Yapamayacağı Yönündeki Hükmün Sınırlı Olarak Uygulanmasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

09 Mart 2022 Çarşamba

Soruşturmada Görev Yapan Hâkimin Kovuşturmada Görev Yapamayacağı Yönündeki Hükmün Sınırlı Olarak Uygulanmasını Öngören K…

Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 tarihinde E.2021/49 numaralı dosyada, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 11. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Uyuşturucu Madde Ticaretinde Ceza Artırımı Yönünden Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

01 Mart 2022 Salı

Uyuşturucu Madde Ticaretinde Ceza Artırımı Yönünden Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 30/12/2021 tarihinde E.2021/103 numaralı dosyada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinin 6638 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen (4) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…gibi...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Posta Sektöründe İdari Tebdir Alma ve İdari Para Cezası Uygulama Yetkisi Veren Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

01 Mart 2022 Salı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Posta Sektöründe İdari Tebdir Alma ve İdari Para Cezası Uygulama Yetkisi Veren…

Anayasa Mahkemesi 11/11/2021 tarihinde E.2019/110 numaralı dosyada, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun 19. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Özel Güvenlik Görevlilerinde Bulunması Gereken Koşulu Düzenleyen Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

24 Şubat 2022 Perşembe

Özel Güvenlik Görevlilerinde Bulunması Gereken Koşulu Düzenleyen Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 4/11/2021 tarihinde E.2021/30 numaralı dosyada, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesinin (d) bendinde yer alan; “…veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Bazı Suçlarda Cezanın Artırımını ve Ertelenmemesini Öngören Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

23 Şubat 2022 Çarşamba

Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Bazı Suçlarda Cezanın Artırımını ve Ertelenmemesini Öngören Kuralların Anayasa’ya Ayk…

Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 tarihinde E.2021/122 numaralı dosyada, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen ek 12. maddeye eklenen ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin, anılan fıkranın bentlerini bağlayan hükmünün “…özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sa…