Uyuşturucuyla İlgili Bazı Suçlarda Kamu Davası Açıldıktan Sonra Aynı Suçun Tekrar İşlenmesi Durumunda Dava Açılmasının Ertelenememesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

11 Mart 2022 Cuma

Uyuşturucuyla İlgili Bazı Suçlarda Kamu Davası Açıldıktan Sonra Aynı Suçun Tekrar İşlenmesi Durumunda Dava Açılmasının E…

Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 tarihinde E.2021/70 numaralı dosyada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun’un 68. maddesiyle değiştirilen 191. maddesinin (6) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Kaçakçılık Suçu ve Vergi Kabahatlerine Dair Yargılamada Diğerini Etkileyebilecek Unsurların Dikkate Alınmasını Sağlayacak Güvencelere Engel Olan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

09 Mart 2022 Çarşamba

Kaçakçılık Suçu ve Vergi Kabahatlerine Dair Yargılamada Diğerini Etkileyebilecek Unsurların Dikkate Alınmasını Sağlayaca…

Anayasa Mahkemesi 4/11/2021 tarihinde E.2019/4 numaralı dosyada, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 340. maddesinin, 359. maddesinin (b) fıkrası ile son paragrafının ve 367. maddesinin dördüncü fıkrasının (anılan maddeye 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen dördüncü fıkra ne…

Soruşturmada Görev Yapan Hâkimin Kovuşturmada Görev Yapamayacağı Yönündeki Hükmün Sınırlı Olarak Uygulanmasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

09 Mart 2022 Çarşamba

Soruşturmada Görev Yapan Hâkimin Kovuşturmada Görev Yapamayacağı Yönündeki Hükmün Sınırlı Olarak Uygulanmasını Öngören K…

Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 tarihinde E.2021/49 numaralı dosyada, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 11. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Uyuşturucu Madde Ticaretinde Ceza Artırımı Yönünden Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

01 Mart 2022 Salı

Uyuşturucu Madde Ticaretinde Ceza Artırımı Yönünden Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 30/12/2021 tarihinde E.2021/103 numaralı dosyada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinin 6638 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen (4) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…gibi...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Posta Sektöründe İdari Tebdir Alma ve İdari Para Cezası Uygulama Yetkisi Veren Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

01 Mart 2022 Salı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Posta Sektöründe İdari Tebdir Alma ve İdari Para Cezası Uygulama Yetkisi Veren…

Anayasa Mahkemesi 11/11/2021 tarihinde E.2019/110 numaralı dosyada, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun 19. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Özel Güvenlik Görevlilerinde Bulunması Gereken Koşulu Düzenleyen Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

24 Şubat 2022 Perşembe

Özel Güvenlik Görevlilerinde Bulunması Gereken Koşulu Düzenleyen Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 4/11/2021 tarihinde E.2021/30 numaralı dosyada, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesinin (d) bendinde yer alan; “…veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Bazı Suçlarda Cezanın Artırımını ve Ertelenmemesini Öngören Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

23 Şubat 2022 Çarşamba

Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Bazı Suçlarda Cezanın Artırımını ve Ertelenmemesini Öngören Kuralların Anayasa’ya Ayk…

Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 tarihinde E.2021/122 numaralı dosyada, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen ek 12. maddeye eklenen ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin, anılan fıkranın bentlerini bağlayan hükmünün “…özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sa…

İlk Derece Mahkemesi Kararlarının Bölge Adliye Mahkemesince Kaldırılarak Davanın Yeniden Görülmesi İçin Gönderilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

23 Şubat 2022 Çarşamba

İlk Derece Mahkemesi Kararlarının Bölge Adliye Mahkemesince Kaldırılarak Davanın Yeniden Görülmesi İçin Gönderilmesini Ö…

Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 tarihinde E.2020/101 numaralı dosyada, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353. maddesinin (a) bendinin (6) numaralı alt bendinin “…uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde önemli delillerin toplanmamış veya değerlendirilmemiş olması ya da talebin önemli bir…

Dernek Tesislerinin İşletilmesinin ve Kapatılmasının Yönetmelikle Düzenlenmesini Öngören Kuralın İptali

22 Şubat 2022 Salı

Dernek Tesislerinin İşletilmesinin ve Kapatılmasının Yönetmelikle Düzenlenmesini Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 tarihinde E.2021/59 numaralı dosyada, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 26. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “…işletilmesi ve kapatılmasına…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz …

Kamu Görevinden Çıkarma ve İlave Tedbirleri Düzenleyen Kurallara İlişkin Karar

26 Ocak 2022 Çarşamba

Kamu Görevinden Çıkarma ve İlave Tedbirleri Düzenleyen Kurallara İlişkin Karar

Anayasa Mahkemesi 24/6/2021 tarihinde E.2018/81 numaralı dosyada, 7086 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

a. 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının 1. cümlesinde yer alan “…üyeliği, mensubiyeti veya…” ibaresin…

Belli Suçlardan Hükümlü ve Tutukluların Kurum Dışına Çıkmalarını Kısıtlayan Kuralın İptali

05 Ocak 2022 Çarşamba

Belli Suçlardan Hükümlü ve Tutukluların Kurum Dışına Çıkmalarını Kısıtlayan Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 22/9/2021 tarihinde E.2017/17 numaralı dosyada, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 92. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen ikinci cümlede yer alan “…kurum dışına çıkmaları Cumhuriyet başsavcılığı tarafından kısıtlanabilir.” ibaresinin Anayasa’…

Ödenen KDV’nin Bir Kısmının Özel Hesaba İadesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

21 Aralık 2021 Salı

Ödenen KDV’nin Bir Kısmının Özel Hesaba İadesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

Anayasa Mahkemesi 13/10/2021 tarihinde E.2018/135 numaralı dosyada, 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen, ödenen katma değer vergisinin bir kısmının yatırım ve işletme giderlerinde kullanılmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanlığı a…