Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara İlk Defa Veya Yeniden Atananların Parasal Haklarını Düzenleyen Kural İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Öngören Kurallara İlişkin Kararın Basın Duyurusu

11 Ocak 2018 Perşembe

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara İlk Defa Veya Yeniden Atananların Parasal Haklarını Düzenleyen Kural İle Bazı Kanun…

Anayasa Mahkemesi 15.11.2017 tarihli toplantısında, E. 2016/133 numaralı dosyada 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesine “Bina” tanımından sonra gelmek üzere eklenen “Su yolu; imar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçididir.” tanımına, 4342 sayılı…

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanun’un Bazı Maddelerine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

05 Ocak 2018 Cuma

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanun’un Bazı Maddelerine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi 28.9.2017 tarihli toplantısında, E. 2014/101 numaralı dosyada 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun; 1. 6. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ve il ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının mahallin en büyük mülki amiri tar…

Aynı İhracatçı Birliğinde İki Dönemden Fazla Başkanlık Yapılamayacağını Düzenleyen Kurala İlişkin Kararın Basın Duyurusu

05 Ocak 2018 Cuma

Aynı İhracatçı Birliğinde İki Dönemden Fazla Başkanlık Yapılamayacağını Düzenleyen Kurala İlişkin Kararın Basın Duyurusu…

Anayasa Mahkemesi 12.7.2017 tarihli toplantısında, E. 2017/26 numaralı dosyada 8.6.2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin iptal talebini reddetmiştir.

Mükelleflerin Beyan Ettikleri Matrahlara ve Bu Matrahlar Üzerinden Tarh Edilen Vergilere Karşı Dava Açamayacaklarını Öngören Kurala İlişkin Kararın Basın Duyurusu

05 Ocak 2018 Cuma

Mükelleflerin Beyan Ettikleri Matrahlara ve Bu Matrahlar Üzerinden Tarh Edilen Vergilere Karşı Dava Açamayacaklarını Öng…

Anayasa Mahkemesi 14.6.2017 tarihli toplantısında, E.2017/24 numaralı dosyada 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 378. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine yönelik iptal talebini reddetmiştir.

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerine İlişkin Kararların Basın Duyurusu

04 Kasım 2016 Cuma

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerine İlişkin Kararların Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi 12.10.2016 tarihli toplantısında, 668 ve 669 sayılı Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnamelerinin bazı kurallarının iptallerine yönelik talepleri, yetkisizlik nedeniyle reddetmiştir.