Bireysel Başvuru Kabul Edilebilirlik Kriterlerine Ait Emsal Kararlar ->

Bireysel Başvuru Kabul Edilebilirlik Kriterlerine Ait Emsal Kararlar

DÜŞME

6216 sayılı Kanun’un 50. maddesinin (5) numaralı fıkrası şöyledir:

“Davadan feragat hâlinde, düşme kararı verilir.”

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün “Düşme kararı” başlıklı 80. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları şöyledir:

“(1) Bölümler ya da Komisyonlarca yargılamanın her aşamasında aşağıdaki hâllerde düşme kararı verilebilir:

a) Başvurucunun davadan açıkça feragat etmesi.

b) Başvurucunun davasını takipsiz bıraktığının anlaşılması.

ç) İhlalin ve sonuçlarının ortadan kalkmış olması.

ç) Bölümler ya da Komisyonlarca saptanan herhangi bir başka gerekçeden ötürü, başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmemesi.

(2) Bölümler ya da Komisyonlar; yukarıdaki fıkrada belirtilen nitelikteki bir başvuruyu, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi ya da insan haklarına saygının gerekli kıldığı hâllerde incelemeye devam edebilir.”

EMSAL KARARLAR

Feragat
Başvurucunun Ölümü
İhlalin ve Sonuçlarının Kalkmış Olması
Mirasçıların Başvuruya Devam Etmek İstediklerini İletmemeleri

Feragat

Başvurudan feragat edilmesi hâlinde düşme kararı verilir. Ancak Anayasa'nın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi ya da insan haklarına saygının gerekli kıldığı hâllerde, feragat hâllerinde de başvurunun incelenmesine devam edilebilir.

Emsal karar için tıklayınız.

Başvurucunun Ölümü

Başvuru tarihinden sonra ölen başvurucunun mirasçılarının makul bir süre içinde başvuruyu devam ettirme yönünde iradelerini Anayasa Mahkemesine bildirmemeleri halinde Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’ne aykırı bir husus yoksa başvurunun incelenmesi sürdürülmez.

Emsal karar için tıklayınız.

İhlalin ve Sonuçlarının Kalkmış Olması

İhlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılarak başvurucunun mağdurluk statüsünün sona erdiği ve başvurunun incelenmesine devam edilmesini gerektiren bir husus bulunmadığı anlaşılan başvuruların düşmesine karar verilir.

Emsal karar için tıklayınız.

Mirasçıların Başvuruya Devam Etmek İstediklerini İletmemeleri

Bireysel başvuru yapıldıktan sonra ölen başvurucuların mirasçılarının başvuruyu devam ettirme yönündeki taleplerini Anayasa Mahkemesine iletebilecekleri makul süre -haklı mazeretler saklı kalmak kaydıyla- ölüm tarihinden itibaren dört ay olarak tespit edilmiştir. Bu süre bittikten sonra yapılan başvurularda düşme kararı verilir.

Emsal karar için tıklayınız.