Bireysel Başvuru Kabul Edilebilirlik Kriterlerine Ait Emsal Kararlar ->

Bireysel Başvuru Kabul Edilebilirlik Kriterlerine Ait Emsal Kararlar

ANAYASAL VE KİŞİSEL ÖNEMDEN YOKSUNLUK

6216 sayılı Kanun'un "Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik şartları ve incelenmesi" kenar başlıklı 48. maddesinin (2) numaralı fıkrası şöyledir:

"Mahkeme, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımayan ve başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvurular ile açıkça dayanaktan yoksun başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir."

Anayasal önem koşulunun uygulanmasıyla ilgili olarak kanun koyucu "Anayasa'nın uygulanması açısından önem taşıma", "Anayasa'nın yorumlanması açısından önem taşıma" ve "temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşıma" şeklinde üç unsur belirlemiştir. Bunun yanında Anayasal önemin, temel hak ve özgürlüklere ilişkin Anayasa hükümlerinin "yorumlanması" ve "uygulanması" gibi iki unsuru vardır. Bir başvurunun anayasal öneminin bulunduğu sonucuna varılabilmesi için onun bu iki unsurdan biri açısından önem taşıması yeterlidir.

Başvurunun, Anayasa'nın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından da önem taşıdığının ortaya konulamadığı durumlarda kabul edilemezlik kararı verilir.

Kişisel önem koşulu, başvurucunun önemli bir zarara uğramamış olmasını ifade eder. Bu koşul, somut olayın başvurucunun kişisel durumu üzerindeki olumsuz etkisinin derecesiyle ilgilidir.

EMSAL KARARLAR

İhlal İddiasına Konu Değerin Az Olması
Savcılık Görüşünün Bildirilmemesinin Anayasal Öneminin Bulunmaması

İhlal İddiasına Konu Değerin Az Olması

Anayasa'nın yorumlanması ve uygulanması açısından önem taşımayan ve başvurucuyu önemli bir zarara uğratmayan başvurular hakkında ilgili Kanun uyarınca kabul edilemezlik kararı verilir.

Emsal karar için tıklayınız.

Savcılık Görüşünün Bildirilmemesinin Anayasal Öneminin Bulunmaması

Tutukluluk incelemeleri sırasında, başvurucunun cevap vermesini gerekli kılan ve daha önce haberdar olmadığı yeni bir olgunun bulunmadığı Savcılık görüşünün başvurucuya bildirilmemesi durumunda anayasal ve kişisel önemden yoksun olması nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verilir.

Emsal karar için tıklayınız.