9.7.2021

D. İş 1/21

Meslekten Çıkarılmaya Bağlı Olarak Uygulanan İlave Tedbirlerin Kaldırılması Talebinin Reddi

Anayasa Mahkemesi 3/6/2021 tarihinde E.2021/1 (Değişik İşler) numaralı dosyada, Alparslan Altan’ın meslekten çıkarılmasına bağlı olarak hakkında uygulanan ilave tedbirlerin kaldırılmasına yönelik başvurusunun reddine karar vermiştir.

Başvurunun Konusu 

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun kararıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğinden çıkarılmasına karar verilen Alparslan Altan (başvurucu) hakkında uygulanan ilave tedbirlerin 7256 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’a eklenen geçici 4. maddesi gereğince incelenerek kaldırılması talep edilmektedir.

Başvurunun Gerekçesi

Başvuru dilekçesinde özetle; olağanüstü hâl kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) tesis edilen meslekten çıkarma gibi işlemlere bağlı olarak uygulanan ilave tedbirlere karşı başvuru yolunu kapatan kuralın Anayasa Mahkemesinin E.2018/74 sayılı kararı ile iptal edildiği, bunun üzerine 7075 sayılı Kanun’a eklenen geçici 4. maddeyle ilave tedbirlere karşı da ilgili idarelere başvuru imkânı getirildiği, anılan düzenleme gereğince Anayasa Mahkemesi üyeliğinden çıkarılan başvurucunun meslekten çıkarılmasına bağlı olarak hakkında uygulanan silah ruhsatı ve hususi damgalı pasaportunun iptali, kamu konutundan tahliye edilmesi gibi ilave tedbirler ile bunlara bağlı olarak gerçekleştirilen her türlü kısıtlamaların ayrı ayrı incelenerek kaldırılması talep edilmiştir.               

Mahkemenin Değerlendirmesi

7075 sayılı Kanun’un geçici 4. maddesinde atıfta bulunulan 2. maddede belirtilen işlemler “olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen” işlemlerdir ve geçici 4. madde uyarınca yalnızca “belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı” ilgili idarelere başvuru yolu öngörülmüştür. Bir başka deyişle Kanun’un geçici 4. maddesi, olağanüstü hâl kapsamında doğrudan KHK’lar ile tesis edilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hâl kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere ilişkindir.

Başvurucunun meslekten çıkarılmasına ilişkin işlem, olağanüstü hâl kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname ile tesis edilen bir işlem olmayıp 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’nın 3. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca tesis edilmiştir. Başvurucu hakkında Kanun’un 2. maddesi kapsamında tesis edilen bir işlem bulunmadığından talebinin geçici 4. madde kapsamında incelenebilmesine de imkân bulunmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle başvurunun reddine karar vermiştir. 

Bu basın duyurusu Genel Sekreterlik tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı değildir.