31.3.2021

BB 30/21

Sınırına Yapılan Viyadüğün Taşınmazın Değerini Düşürdüğü İddiasının Araştırılmaması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 10/3/2021 tarihinde, Yaşar Çetinbaş (B. No: 2018/34564) başvurusunda, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Olaylar

Başvurucu adına tapuya kayıtlı taşınmazın yanına viyadük yapılmıştır. Başvurucu; Karayolları Genel Müdürlüğüne (Karayolları), ilgili Belediye ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına başvurmuş, otoyolun kenarında bulunan taşınmazının kamulaştırılması veya başka bir taşınmazla takas edilmesini istemiştir. Başvurularına olumlu cevap alamayan başvurucu, bu üç kurum aleyhine İdare Mahkemesinde (Mahkeme) dava açarak tazminat talebinde bulunmuştur.

Mahkeme davanın esastan reddine karar vermiştir. Başvurucu, taşınmaz üzerinde keşif yapılıp bilirkişilerce zarar tespit edilmeden eksik incelemeye dayalı ve yanlış hukuki değerlendirmeyle karar verildiğini belirterek karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmuştur. Bölge İdare Mahkemesi tarafından istinaf istemi reddedilmiştir.

İddialar

Başvurucu, sınırında inşa edilen viyadükten dolayı taşınmazında meydana gelen zararın karşılanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi, benzer bir başvuruda (Nazife Başkan, B. No: 2016/69236) taşınmazların değer kaybına uğradığı tespit edildiği hâlde davanın reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna varmıştır.

Somut olayda başvurucu, sınırına yapılan viyadük nedeniyle taşınmazında meydana gelen zararların ortaya konulması için taşınmaz üzerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını istemiştir. Mahkemece başvurucunun bu iddiaları dikkate alınmamış ve mülkiyet hakkının kısıtlanmasına ilişkin zararın olmadığı yorumunda bulunulmuştur. Aynı iddiaları kanun yolu aşamasında da ileri süren başvurucunun istinaf istemi reddedilmiştir. Derece mahkemelerinin bu yorumu sonucunda başvurucu, yanına inşa edilen viyadük nedeniyle taşınmazında meydana gelen zararlarını veya değer düşüklüğünü ispat etme imkânından yoksun bırakılmıştır.

Zararının varlığını mahkemeler önünde ortaya koyma imkânı bulamayan başvurucu, mülkiyet hakkının sağladığı usule ilişkin güvencelerden yoksun bırakılmıştır. Olayda başvurucuya aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklenmiştir. Bu müdahale kamu yararı ile mülkiyet hakkının korunması arasında kurulması gereken adil dengeyi başvurucu aleyhine bozmuştur.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Bu basın duyurusu Genel Sekreterlik tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı değildir.