23.3.2016

BB 13/16

Başvurunun Reddine İlişkin Mehmet ENCU Ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 24/2/2016 tarihinde Mehmet Encu ve diğerleri tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/11864), geçerli mazeret olmaksızın eksikliğin süresinde giderilmemesi nedeniyle başvurunun reddine karar vermiştir

Başvuru Süreci

Başvurucular, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak sınırları içinde bölücü terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen hava harekâtında, başvurucuların bir kısmının birinci derece akrabaları olan otuz dört kişinin ölmesi, dört kişinin yaralanması nedeniyle yaşam hakkının ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiği iddialarıyla bireysel başvuruda bulunmuşlardır.

Başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesi neticesinde, başvuruda eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Belirlenen eksikliklerin onbeş günlük kesin süre içinde giderilmesi için başvuruculara bildirimde bulunulmuştur.

Başvurucular vekilince, tespit edilen eksiklikler kesin süre içinde giderilmesi gerekirken bu süre aşıldıktan sonra belge sunulmuştur. Kesin süreden sonra giderilen eksiklere ilişkin verilen dilekçede, eksiklerin süresinde giderilmemesi ile ilgili herhangi bir mazeret belirtilmemiştir. Öte yandan başvurucular vekili anılan eksikliklerin giderilmesine ilişkin cevabından yaklaşık bir ay sonra mazeretini sehven gönderemediğini belirtmiştir. Başvurucular vekili sağlık raporu ile belgelendirdiği hastalık durumunu ve vekâletnamesini ibraz edemediği başvurucular açısından güvenlik durumunu mazeret olarak ileri sürmüştür. Mazeret olarak ileri sürülen güvenlik durumuna ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır.

Başvurucuların vekili, 23/9/2014 tarihli dilekçesinde eksiklikleri süresinde tamamlayamadığını belirterek mazeretinin kabul edilmesini talep etmiştir.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede öncelikle 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 47. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca bireysel başvuruların Kanun'da ve İçtüzük'te belirtilen düzenlemelere uygun olarak yapılması zorunluluğunu vurgulamıştır.

Bu bağlamda 6216 sayılı Kanun'un 47. maddesinin (6) numaralı fıkrası ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 66. maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca eksikliklerin giderilmesi için verilen onbeş günlük kesin sürenin ancak başvurucunun "geçerli mazeret"i olması halinde aşılabileceği belirtilmiştir. Mahkeme, “geçerli mazeretin” İçtüzük'ün 64. maddesinin ikinci fıkrası gereğince "mücbir sebep" veya "ağır hastalık" hali olarak kabul edildiğini ifade etmiştir. Hangi hastalığın, ağır hastalık sayılacağının ve geçerli mazeret olarak kabul edileceğinin önceden belirlenmesinin mümkün olmadığını belirten Anayasa Mahkemesi, ileri sürülen mazeretin geçerli olup olmadığını her başvuruda, söz konusu hastalığın özelliklerini dikkate alarak değerlendirdiğini ve mazeret ileri süren başvurucu veya vekilinin hastalığının, başvuru yapmaya veya eksiklik bildirimine cevap vermeye engel teşkil edecek nitelikte ağır olduğunun belgelendirilmesi gerekliliğini hatırlatmıştır.

Anayasa Mahkemesi, başvurucular vekilinin sağlık mazereti olarak ileri sürdüğü rahatsızlığın, İçtüzük'ün 64. maddesinin ikinci fıkrasını bağlamında eksiklik bildirimine cevap vermeye engel teşkil edecek nitelikte ağır olduğunun rapordan anlaşılamadığını ifade etmiştir. Raporda başvurucular vekilinin hastane veya sağlık kuruluşunda yatarak tedavi edilmesi gerekliliğine ilişkin bir belirleme yapılmadığı gibi başvurucular vekilinin, bu hastalığı nedeniyle yatarak tedavi gördüğüne ilişkin bilgi ve/veya belge de sunmadığı, hatta bu yönde bir iddiada da bulunmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle başvurucular vekilinin sağlık mazeretinin “geçerli mazeret” olarak kabul edilebilecek ağır bir hastalık kapsamında görülmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. Öte yandan Anayasa Mahkemesi, başvurucuların, mazeret beyan eden vekil dışında başvuru formunda imzaları bulunan otuzbir vekilinin daha bulunduğunu hatırlatmıştır.

Sonuç olarak başvurucuların, eksiklik bildiriminin tebliğinden itibaren kesin sürede geçerli bir mazeret olmaksızın başvurunun incelenmesi için gerekli belgeleri sunmamaları nedeniyle başvurunun reddine karar verilmiştir.

Bu basın duyurusu Genel Sekreterlik tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı değildir.