Resmî Gazete

Tarih : 21 Mayıs 2011 CUMARTESİ

Sayı : 27940

YÖNETMELİK

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

ANAYASA MAHKEMESİ RAPORTÖR YARDIMCISI ADAYLIĞI

GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anayasa Mahkemesi raportör yardımcısı adaylığına giriş sınavı ile raportör yardımcısı adaylarının atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Anayasa Mahkemesi raportör yardımcısı aday adayları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday adayı: Anayasa Mahkemesi raportör yardımcısı adaylığı giriş sınavına başvuran kişiyi,

b) Başkan: Anayasa Mahkemesi Başkanını,

c) Başkanlık: Anayasa Mahkemesi Başkanlığını,

ç) Giriş Sınavı: Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavını,

d) Komisyon: Sınav Komisyonunu,

e) Kurul: Sınav Hazırlık Kurulunu,

f) Mahkeme: Anayasa Mahkemesini,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ğ) Raportör: Anayasa Mahkemesi raportörünü,

h) Raportör yardımcısı: Anayasa Mahkemesi raportör yardımcısını,

ı) Üye: Anayasa Mahkemesi üyesini,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Raportör Yardımcısı Adaylığına Giriş

Raportör yardımcısı adaylığı

MADDE 5 (1) Raportör yardımcılığına giriş aşaması, raportör yardımcısı adaylığıdır. Raportör yardımcısı adaylığına atanabilmek için bu Yönetmelikte öngörülen giriş sınavında başarılı olmak şarttır.

Giriş sınavı ve şartları

MADDE 6 (1) Raportör yardımcısı adaylığına giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça uygun görülecek zamanlarda yazılı sınav ve mülakat olmak üzere iki aşamada yapılır.

(2) Giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idarî bilimler alanlarında eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak ya da yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiyedeki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak,

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle lisans ve lisansüstü öğrenimini yapmış olanlar için 30, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşını bitirmemiş olmak,

ç) Başkanlıkça açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak,

d) KPSSP 103 puan türünden en az 75 puan almak,

şarttır.

(3) Giriş sınavına ilişkin sekreterya hizmetleri Mahkeme Personel Müdürlüğünce yürütülür.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 7 (1) Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılacak raportör yardımcısı adayı kadro sayısı, sınav konuları, sınavın değerlendirme yöntemi, sınava ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru yeri, başvuru sırasında istenecek belgeler, sınavın yeri ve sınava ilişkin diğer hususlar son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazetede, Mahkemenin internet sitesinde ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az ikisinde ilan verilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavına başvuru ve başvuru belgeleri

MADDE 8 (1) Giriş sınavına katılmak isteyen aday adaylarının, Başkanlıktan temin edecekleri Giriş Sınavı Başvuru Formunu eksiksiz doldurmaları ve bu forma aşağıdaki belgeleri ekleyerek başvurmaları gerekir:

a) Lisans ve varsa lisansüstü mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

b) Yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde denklik belgesi,

c) Yazılı özgeçmiş,

ç) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

d) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

e) KPSS sonuç belgesi,

f) Sağlık açısından Devlet memurluğu görevini devamlı olarak yapmasına engel bir durumun bulunmadığına dair yazılı beyan,

g) Devlet memurluğuna engel bir sabıkasının bulunmadığına dair yazılı beyan,

ğ) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru günü mesai bitimine kadar Mahkeme Personel Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. Birinci fıkranın (a), (b), (ç) ve (e) bentlerinde yer alan belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel Müdürlüğünce de onaylanabilir. Başvuru posta ile yapılmışsa, başvuru formunu ve yukarıda belirtilen belgeleri içeren gönderinin, sınav duyurusunda belirtilen son başvuru günü mesai saati bitimine kadar Mahkemeye ulaşması hâlinde geçerli kabul edilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Sınav hazırlık kurulu ve sınava giriş

MADDE 9 (1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları, Başkanın görevlendireceği Genel Sekreter veya bir Genel Sekreter Yardımcısı ile iki raportörden oluşan Sınav Hazırlık Kurulu tarafından yürütülür.

(2) Kurul, giriş sınavı başvurularını inceleyerek aday adaylarında aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve 6 ncı maddedeki koşullara uyan aday adaylarını yazılı sınava çağırır.

(3) Mahkeme Personel Müdürlüğünce, sınava girme hakkı kazanan aday adaylarına fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Giriş belgesi olmayan aday adayları sınava katılamaz.

Sınav komisyonu

MADDE 10 (1) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması, Başkanın görevlendireceği bir üyenin başkanlığında, görevlendirilen iki üye, genel sekreter ve bir raportörden oluşan beş kişilik Sınav Komisyonunca yapılır. Başkan, ayrıca Sınav Komisyonuna üye ve raportörler arasından birer yedek üye görevlendirir.

Yazılı sınav ve konuları

MADDE 11 (1) Yazılı sınav, klasik veya test usulünde Başkanlıkça yapılabileceği gibi ÖSYMye veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kuruluşlarına da yaptırılabilir. Yazılı sınavın diğer kuruluşlara yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar Başkanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenir.

(2) Yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

a) Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı (%40),

b) İnsan Hakları Hukuku (%30),

c) Usul Hukuku (Ceza, hukuk, idare) (%30)

Yazılı sınav

MADDE 12 (1) Sınavın Başkanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, Komisyon tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak hazırlanır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(2) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(3) Sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir.

(4) Yazılı sınav, Başkanlık tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile komisyon üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(5) Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.

(6) Yazılı sınav sonuçları Mahkemenin internet sitesinde ilan edilir.

Mülakat

MADDE 13 (1) 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarı sırasına konularak atama yapılması planlanan kadro sayısının 4 katı kadar aday adayı bu sınavda başarılı sayılarak mülakata çağrılır. Bunun yanı sıra son sıradaki aday adayı ile eşit puan alan aday adayları da mülakata çağrılır.

(2) Mülakata girme hakkını kazananlar, yazılı sınav sonuçları ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat mülakat tarihinden en az yirmi gün önce Mahkemenin internet sitesinde ilan edilir.

(3) Sınav Komisyonu mülakatta adayları;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

b) Liyakati ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Genel yetenek ve genel kültürü,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirir.

(4) Sınav Komisyonu tarafından üçüncü fıkradaki bentlerde yazılı özelliklerin her biri 20şer puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilerek adaylara verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(5) Mülakatta başarılı sayılabilmek için asgari 70 puan almak gerekir. Not sıralamasında virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır.

Sınavın değerlendirilmesi

MADDE 14 (1) Yazılı sınav puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalamasına göre, en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralama yapılır ve giriş sınav sonuç listesi hazırlanır. Not sıralamasında virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Puanların eşit olması halinde mülakat puanı dikkate alınarak sıralama yapılır. En yüksek puandan başlanılarak sınav ilanında belirtilen kadro sayısınca aday adayına ataması yapılmak üzere tebligat yapılır. Ayrıca asıl olarak atanmaya hak kazanamayan aday adaylarından, en yüksek puan alanından başlanmak üzere ilan edilen kadro sayısının yüzde yirmisi oranında yedek belirlenir.

(2) Sınav sonuçları Mahkemenin internet sitesinde ilan edilir. Giriş sınavını kazanan asıl ve yedek aday adaylarına sınav sonuçları yazılı olarak bildirilir.

(3) Sınava ilişkin belgeler Genel Sekreterlikte saklanır.

Yedeklerin çağrılması

MADDE 15 (1) Giriş sınavını kazandığı kendilerine bildirilmesine rağmen Başkanlıkça verilen süre içinde başvurmayanlar ile ataması yapıldığı halde görevine başlamayanlar için giriş sınavı sonucu kazanılmış hak oluşturmaz.

(2) Giriş sınavını kazandığı kendilerine bildirilenlerden idarece verilen süre içinde başvurmayanların, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların veya göreve başlamakla birlikte iki ay içerisinde ayrılanların yerine, yedek listede yer alanlar başarı sırasına göre atanmak üzere çağrılır. Yedek aday adaylarının hakları sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren altı ay geçmesiyle sona erer.

Atama işlemleri

MADDE 16 (1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Başkanlık tarafından Raportör Yardımcısı Adayı kadrolarına atamaları yapılır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 17 (1) Aday adayları, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren onbeş gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar otuz gün içinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anayasa Mahkemesi Başkanı yürütür.