yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

2.3.2023 (Gündem)

6.3.2023 (Ek Gündem)

9.3.2023 13.3.2023

 

1- İptal, İtiraz ve Siyasi Parti Kapatma Davaları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2021/2 

(Siyasi Parti Kapatma)

 

Halkların Demokratik Partisinin, 2023 yılında Partiye ödenen veya ödenecek Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli kararının kaldırılmasına karar verilmesi talebinin  incelenmesi.

 

Siyasi Parti Kapatma

 

 
2

E.2023/36 

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 46. maddesinin (b) bendinde yer alan “ Konusu yüz bin Türk lirasını aşan...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

3

E.2023/37 

Ankara 18. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 286. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

4

E.2023/43 

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle değiştirilen 253. maddesinin (19) numaralı fıkrasının beşinci cümlesinin “Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz;…” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

 

5

E.2023/41 

Siirt Sulh Ceza  Hâkimliği

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 8/3/2000 tarihli ve 4550 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 31. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

 

6

E.2023/44 

İzmir 4. İdare Mahkemesi

3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

  

Yürürlüğün durdurulması talebinin 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

7

E.2023/42 

İzmir 15. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinin üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

 

 

 

8

E.2023/38

23/12/2022 tarihli ve (115) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin; 

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. 1. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel’in ilgili bölümlerine eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.               

İlk

İptal Davası

Esasının incelenmesine,

 

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

9

E.2023/39

27/1/2023 tarihli ve (119) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin; 

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. 1. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel’in ilgili bölümlerine eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

Esasının incelenmesine,

 

 Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

10

E.2023/40

22/12/2022 tarihli ve 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. maddesiyle 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’a eklenen geçici 5. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 Esasının incelenmesine,

 

  Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

11

E.2022/37

 

18/2/2022 tarihli ve (92) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 7. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadronun ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki (I) Sayılı Cetvel’in İletişim Başkanlığı bölümüne eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
12

E.2023/5 

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. idari Dava Dairesi

A. 2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 29. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

B. 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul edilmesine Dair Kanun’un 29. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
13

E.2022/140 

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 280. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “...(g)...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2023/45 

Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

 

 

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na 10/6/2022 tarihli ve 7410 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen geçici 11. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2

E.2023/46 

Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

 

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na 10/6/2022 tarihli ve 7410 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen geçici 11. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

3

E.2023/47 

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

 

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun’un 38. maddesiyle eklenen geçici 7. maddenin (15) numaralı fıkrasının ikinci ve beşinci cümlelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

 

İlk

İtiraz

Başvurusu

6102 sayılı Kanun’a 6335 sayılı Kanun’un 38. maddesiyle eklenen geçici 7. maddenin (15) numaralı fıkrasının;

A. İkinci cümlesinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu cümleye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. Beşinci cümlesinde yer alan “...silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde...” ibaresinin esasının incelenmesine, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

C. Beşinci cümlesinin kalan kısmına ilişkin başvurunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

 

E.2023/33 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

4

E.2023/48 

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 36. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.

 

2. Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları
Sıra No Esas Sayısı Parti Adı İnceleme Evresi
1

E.2022/2 (SPMD)

Kürdistan Özgürlük Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

2

E.2022/3 (SPMD)

Türk Birliği Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

3

E.2022/4 (SPMD)

Toplumcu Kurtuluş Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

4

E.2022/5 (SPMD)

Devrim Hareket Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

5

E.2022/6 (SPMD)

Umut Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

6

E.2022/7 (SPMD)

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

7

E.2022/9 (SPMD)

Emekçi Hareket Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

8

E.2022/10 (SPMD)

Milli Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

9

E.2022/11 (SPMD)

Millet Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

10

E.2022/12 (SPMD)

Ezilenlerin Sosyalist Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

11

E.2022/16 (SPMD)

Sağduyu Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

12

E.2022/18 (SPMD)

Kürdistan Komünist Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

13

E.2022/19 (SPMD)

Kürdistan Sosyalist Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

14

E.2022/20) (SPMD)

İşçinin Kendi Partisi (İşçi Kardeşliği Partisi )

İlk İnceleme

15

E.2022/22 (SPMD)

Ulusal Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

16

E.2022/23 (SPMD)

Hak ve Adalet Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

17

E.2022/25 (SPMD)

Sosyalist Emekçiler Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

18

E.2022/26 (SPMD)

Doğru Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

19

E.2022/27 (SPMD)

Birleşik Devrimci Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

20

E.2022/28 (SPMD)

Güven Adalet ve Aydınlık Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

21

E.2022/29 (SPMD)

Merkez Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

22

E.2022/30 (SPMD)

Genç Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

23

E.2022/32 (SPMD)

Liberal Demokrat Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

24

E.2022/34 (SPMD)

Hür Dava Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

25

E.2022/36 (SPMD)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

26

E:2022/38 (SPMD)

Yurt Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

27

E.2022/40 (SPMD)

Muhafazakar Yükseliş Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

28

E.2022/41 (SPMD)

Halkın Kurtuluş Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

29

E.2022/42 (SPMD)

Demokrat Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

30

E.2022/43 (SPMD)

Ebedi Nizam Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

31

E.2022/45 (SPMD)

Cumhuriyet Halk Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

32

E.2022/46 (SPMD)

Demokratik Sol Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

33

E.2022/47 (SPMD)

Türkiye İşçi Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

34

E.2022/48 (SPMD)

Demokratik Bölgeler Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

35

E.2022/51 (SPMD)

Aydınlık Geleceğin Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

36

E.2022/54 (SPMD)

Sosyalist Cumhuriyet Partisi 2021 yılı kesin hesabı
(Eski Adı Türkiye İşçi Köylü Partisi)

İlk İnceleme

37

E.2022/55 (SPMD)

Hak ve Huzur Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

38

E.2022/57 (SPMD)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

39

E.2022/58 (SPMD)

Halkların Demokratik Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

40

E.2022/59 (SPMD)

Adalet ve Kalkınma Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

41

E.2022/60 (SPMD)

Yeniden Refah Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

42

E.2022/61 (SPMD)

Bağımsız Türkiye Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

43

E.2022/62 (SPMD)

Vatan ve Hürriyet Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

44

E.2022/63 (SPMD)

Demokrasi ve Atılım Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

45

E.2022/64 (SPMD)

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

46

E.2022/68 (SPMD)

Devrimci İşçi parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

47

E.2022/69 (SPMD)

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

48

E.2022/71 (SPMD)

Çoğulcu Demokrasi Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

49

E.2022/74 (SPMD)

Gelecek Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

50

E.2022/76 (SPMD)

Vatan Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

51

E.2022/77 (SPMD)

Komünist Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

52

E.2022/78 (SPMD)

Türkiye Komünist Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

53

E.2022/79 (SPMD)

Aydınlık Demokrasi Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

54

E.2022/80 (SPMD)

İyi Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

55

E.2022/81 (SPMD)

Milliyetçi Hareket Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

56

E.2022/82 (SPMD)

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

57

E.2022/83 (SPMD)

Büyük Birlik Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

58

E.2022/85 (SPMD)

Memleket Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

59

E.2022/86 (SPMD)

Hak ve Özgürlükler Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

60

E.2022/87 (SPMD)

Saadet Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

61

E.2022/88 (SPMD)

Zafer Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

62

E.2022/91 (SPMD)

Adalet Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

63

E.2022/93 (SPMD)

Türkiye Değişim Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

64

E.2022/95 (SPMD)

Anavatan Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

65

E.2022/97 (SPMD)

Al sancak Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

66

E.2017/46 (SPMD)

Genç Anadolu Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

67

E.2018/7 (SPMD)

Genç Anadolu Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

68

E.2019/6 (SPMD)

Hak ve Özgürlükler Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

69

E.2020/9 (SPMD)

Hak ve Özgürlükler Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

70

E.2019/42 (SPMD)

Türkiye Komünist Hareketi Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

71

E.2020/12 (SPMD)

Esnaf ve Çiftçi Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

72

E.2020/14 (SPMD)

Emeçi Hareket  Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

73

E.2020/17 (SPMD)

Demokratik Sol Parti 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

74

E.2020/22 (SPMD)

Demokrat Parti 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

75

E.2020/27 (SPMD)

Doğru Yol Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

76

E.2020/38 (SPMD)

Cihan Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

77

E.2020/39 (SPMD)

Çoğulcu Demokrasi Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

78

E.2020/40 (SPMD)

Türkiye İşçi Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

79

E.2020/48 (SPMD)

Komünist Parti 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

80

E.2020/63 (SPMD)

Yeniden Refah Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

81

E.2020/65 (SPMD)

Büyük Birlik Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

82

E.2020/71 (SPMD)

Adalet Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

83

E.2020/76 (SPMD)

Anavatan Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme