yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

2.11.2023 (Gündem)

3.11.2023 (Ek Gündem)

8.11.2023 9.11.2023

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2023/163 

Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun;

A. 21/2/2014 tarihli ve 6526 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değiştirilen 94. maddesine 8/7/2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle eklenen (3) numaralı fıkranın “kovuşturma aşaması” yönünden,

B. 226. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi. 

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine
2

E.2020/65

9/6/2020 tarihli ve (63) numaralı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

Esas

İptal Davası

 
3

E.2020/75

23/7/2020 tarihli ve 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 6. maddesiyle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 11. maddenin birinci cümlesinde yer alan “Manisa ili Soma ilçesinde…”“…yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında…”“…13/5/2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında…” ve “…kıdem tazminatını ve/veya iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan…” ibarelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

Esas

İptal Davası

 
4

E.2022/129

13/10/2022 tarihli ve 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 29. maddesiyle 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na eklenen 217/A maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

Esas

İptal Davası

 
5

E.2023/77 

Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 734. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...satış bedeli...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. 

Esas

İtiraz Başvurusu

 
6

E.2023/93

 

 

9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 5. maddesinin (9) numaralı fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinin “...terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu...” bölümünün,

B. 10. maddesinin (28) numaralı fıkrasının yedinci cümlesinin,

C. Geçici 1. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

Esas

İptal Davası

 
7

E.2023/97

4/4/2023 tarihli ve 7451 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

Esas

İptal Davası

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2023/164 

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi

 

21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na 14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanun’un 63. maddesiyle eklenen geçici 12. maddenin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE.

2

E.2023/165 

İstanbul 8. Vergi Mahkemesi

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 24/10/2019 tarihli ve 7190 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle değiştirilen 216. maddesinin (1) numaralı fıkrasının 4/4/2023 tarihli ve 7451 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen “...kanuni faiz...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 Esasının incelenmesine

3

E.2023/166 

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 291. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...hükmün açıklanmasından itibaren...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE.

4

E.2023/167 

Ankara Batı 7. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 289. maddesinin birinci ve üçüncü numaralı fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

 

İlk

İtiraz Başvurusu

 4721 sayılı Kanun’un 289. maddesinin;

A. Birinci  ve üçüncü fıkralarının esasının incelenmesine,

B. Üçüncü fıkrasının esasına ilişkin incelemenin maddenin birinci fıkrası yönünden yapılmasına. 

5

E.2023/168 

Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesi

2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un 49. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 Esasının incelenmesine

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.