yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
30.3.2023 5.4.2023 7.4.2023

 

Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2023/61 

Kayseri 2. İdare Mahkemesi

24/8/2021 tarihli ve (83) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 241. maddesinin (2) numaralı fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

 

2

E.2023/64 

Ankara 7. İdare Mahkemesi

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Altıncı Kısmının Sekizinci Bölümüne 24/8/2021 tarihli ve (83) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4. maddesiyle eklenen geçici 2. maddenin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “...bulunanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda...” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

 

E.2021/115 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

3

E.2023/66

 

25/1/2023 tarihli ve (117) numaralı Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

B. Tümünün iptali talebinin uygun görülmemesi halinde bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 Esasının incelenmesine,

 

  Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

4

E.2023/67

 

18/1/2023 tarihli ve 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanun’un;

A. Tümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

B. Tümünün iptali talebinin uygun görülmemesi halinde bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 Esasının incelenmesine,

 

 Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

5

E.2023/62 

Ankara 18. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 286. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

6

E.2023/69 

Silivri Ağır Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun;

A. 101. maddesinin 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanun’un 97. maddesiyle değiştirilen (2) numaralı fıkrasına 8/7/2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle eklenen (d) bendi ile bentleri bağlayan hükümde yer alan “gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilir.” ibaresinin,

B. 284. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “Bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemez;…” bölümünün,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

5271 Kanun’un;

A. 101. maddesinin 6352 sayılı Kanun’un 97. maddesiyle değiştirilen (2) numaralı fıkrasına 7331 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle eklenen (d) bendi ile bentleri bağlayan hükümde yer alan “gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilir.” ibaresinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin (d) bendi ile sınırlı olarak yapılmasına,

B. 284. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “Bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemez;…” bölümüne yönelik itiraz başvurusunun Anayasa’nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE, 

7

E.2023/63

Ankara 25. İdare Mahkemesi

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen 16. maddesine 8/6/2022 tarihli ve 7409 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

1136 sayılı Kanun’un 4667 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen 16. maddesine 7409 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın;

A. Birinci cümlesi ile ikinci cümlesinde yer alan “Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere,...” ibaresinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu cümleye ve ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

 B. Kalan kısmının esasının incelenmesine, 

8

E.2023/65 

Edremit 4. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un;

A. 23. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 250. maddesinin (12) numaralı fıkrasında yer alan “…yaş küçüklüğü…” ibaresinin,

B. 24. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 251. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan “…yaş küçüklüğü,…” ibaresinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

5271 sayılı Kanun’un 7188 sayılı Kanun’un;

A. 23. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 250. maddesinin (12) numaralı fıkrasında yer alan “…yaş küçüklüğü…” ibaresinin,

B. 24. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 251. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan “…yaş küçüklüğü,…” ibaresinin,

 itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE

9

E.2023/68 

Danıştay Altıncı Dairesi

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle değiştirilen 17. maddesine 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanun’un 48. maddesiyle eklenen dokuzuncu fıkrada yer alan “...karot, kırıntı ve numune alma ile bunlara yönelik sathi hazırlık işlemleri içeren faaliyetler...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

      3213 sayılı Kanun’un 6592 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle değiştirilen 17. maddesine 7061 sayılı Kanun’un 48. maddesiyle eklenen dokuzuncu fıkranın “...karot, kırıntı ve numune alma ile bunlara yönelik sathi hazırlık işlemleri içeren faaliyetler...” bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin anılan bölümde yer alan “...karot, kırıntı ve numune alma...” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

10

E.2019/111

 

 

17/10/2019 tarihli ve (47) numaralı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün,

B. Bazı hükümlerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
11

E.2022/99

14/6/2022 tarihli ve (105) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin tümünün şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
12

E.2022/71 

Danıştay Onikinci Dairesi

A. 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2. maddesinin (B) fıkrasının 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 134. maddesiyle yürürlükten kaldırılmasının,

B. 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin 799. maddesiyle eklenen 274/A maddesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
13

E.2022/152

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi

10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 6. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
14

E.2019/39

5/2/2019 tarihli ve (31) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesinin (b) bendiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen ek 1. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
15

E.2020/103

28/10/2020 tarihli ve 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi.

Esas

İptal Davası

 
16

E.2022/83 

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen 10. maddesine 11/4/2013 tarihli ve 6459 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen dokuzuncu fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
17

E.2022/148 

Ankara 11. İdare Mahkemesi

1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı Kanun’un;

A.  22. maddesiyle 10. maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının on üçüncü cümlesinin,

B. 23. maddesiyle eklenen 10/A maddesinin (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
18

E.2023/44 

İzmir 4. İdare Mahkemesi

3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
19

E.2023/48 

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 36. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.