yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

16.3.2023 (Gündem)

17.3.2023 (Ek Gündem)

22.3.2023 23.3.2023

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç (*)
1

E.2023/56

 

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 1. maddesiyle 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen geçici 20. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı...” ve “...Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları...” ibarelerinin,

B. 2. maddesiyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına eklenen sekizinci paragrafın ikinci cümlesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

- Esasının incelenmesine,

  -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,
2

E.2023/49 

Ankara 11. İdare Mahkemesi

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 33. maddesinin 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

- Esasının incelenmesine,

3

E.2023/52 

Ankara 10. İdare Mahkemesi

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değiştirilen 20. maddesinin ikinci fıkrasına 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle eklenen (g) bendinin birinci cümlesinin “...ve Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur...” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

- Esasının incelenmesine,

-  E.2023/35 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,
4

E.2023/50 

Gaziantep 7. Asliye Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanun’un 39. maddesiyle değiştirilen 15. maddesinin beşinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

- Esasının incelenmesine,

5

E.2023/57 

İzmir 1. İdare Mahkemesi

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 53. maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...yedi gün…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

- Esasının incelenmesine,

6

E.2023/51 

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi

24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle yeniden düzenlenen 28. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

- İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,
7

E.2023/53 

Ankara 20. İdare Mahkemesi

27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun 26. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

  - Esasının incelenmesine,

8

E.2023/54 

Ankara 24. Ağır Ceza  Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun  142. maddesine 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun’un 139. maddesiyle eklenen (9) numaralı fıkranın ikinci cümlesinin “...ödenecek miktar Tarifede sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için belirlenen maktu ücretten az,..” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

  - Esasının incelenmesine,

9

E.2023/55

 

4/1/2023 tarihli ve 7430 sayılı Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu’nun;

A. 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “...Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.” ibaresinin,

B. 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinin,

C. 8. maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 20. maddesinin birinci fıkrasına eklenen “...Antalya Diplomasi Forumu Vakfı,...” ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 - Esasının incelenmesine,

-  E.2022/21 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE
10

E.2019/90

18/6/2019 tarihli ve (39) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi‘nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
11

E.2022/115

24/8/2022 tarihli ve (109) numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
12

E.2020/59

11/6/2020 tarihli ve 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
13

E.2022/105 

Tarsus 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407. ve 471. maddelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
14

E.2022/108 

Mersin 1. Vergi Mahkemesi

 

Birleşeni

E.2022/127

 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen 153/A maddesinin;

A. Üçüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin,

B. Dördüncü fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümlelerinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
15

E.2023/6 

Ankara 10. İdare Mahkemesi

6/2/2018 tarihli ve 7081 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 9. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
16

E.2023/18 

Ankara 20. İdare Mahkemesi

9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun'un 41. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
17

E.2022/156 

Danıştay Sekizinci Dairesi

14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun;

A. 33. maddesinin ikinci fıkrasının;

1. Birinci cümlesinde yer alan ''Birlik,...” ve “…birlik üyelerine disiplin cezası verir.” ibarelerinin,

2. İkinci cümlesinin ,

B. 34. maddesine 28/12/2006 tarihli ve 5571 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle eklenen dördüncü fıkrada yer alan “…Disiplin Kurulu ve disiplin cezaları...”, “…ilişkin olarak 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 24 üncü maddesi…” ve “…uygulanır.” ibarelerinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
18

E.2022/145 

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun;

A. 247. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

B. 248. maddesinin (5) numaralı fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç (*)
1

E.2023/58

Tokat İcra Ceza  Mahkemesi

14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanun’un 64. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “...çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte...” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

- Esasının incelenmesine,

2

E.2023/59

Erzurum 2. İdare Mahkemesi

8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 4. maddesinin 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasında yer alan “…veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması,…” ibaresinin anılan fıkrada yer alan “...gerçek kişi kurucularında,...”,“…personelinde;…” ve “…cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar…” ibareleri yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

- Esasının incelenmesine,
3

E.2023/60

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari  Dava Dairesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin (5) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “…ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hâllerinde,…” bölümünün “bölge idare mahkemesinin vereceği kesin kararlar”  yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

- Esasının incelenmesine,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.