yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
11.1.2024 (Gündem)
15.1.2024 (Ek Gündem)
18.1.2024 22.1.2024

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2022/1 

(Siyasi Parti-İhtar)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, yapılan uyarıya rağmen Parti tüzüğünün 27., 31. ve geçici 3. maddelerine ilişkin aykırılıkları 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun hale getirmeyen Dayatmasız Yaşam Partisine, bu aykırılıkların giderilmesi için aynı Kanun’un 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi talebi. 

 

Siyasi Parti-İhtar

 
2

E.2024/11 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine.

3

E.2023/200 

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun’un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinde yer alan “...evlat edinenle evlatlık...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine.

4

E.2024/5

 

7/11/2023 tarihli ve 7471 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

Esasının incelenmesine.

 

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına. 

5

E.2023/201 

İstanbul 3. Vergi Mahkemesi

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 31/10/1980 tarihli ve 2329 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 169. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…yazılı miktardan az...” ve “...olamaz. ibarelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine, 

 

E.2021/58 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE.

6

E.2023/202 

Samsun 2. İdare Mahkemesi

10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 11. maddesinin 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun’un 68. maddesiyle değiştirilen dördüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE.

7

E.2024/1 

Trabzon 1. İcra Hukuk Mahkemesi

30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’un 1. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 2548 sayılı Kanun’un 1. maddesinin;

A. Birinci fıkrasının;

1. Birinci cümlesinde yer alan “…ve ilamsız…” ve “…ve kıymeti muayyen olmıyan ilamların icrasından tahsil harcının yarısı…” ibarelerinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibarelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2. Birinci cümlesinin kalan kısmının esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin anılan cümlede yer alan “…ilamlı…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

3. İkinci cümlesinin esasının incelenmesine,

B. İkinci fıkrasının;

1. “…ve mahkûmunbih meblağ birmilyon liradan aşağı olursa bundan harç alınmaz.” bölümünün itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu bölüme ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2. Kalan kısmının esasının incelenmesine,

8

E.2024/2 

İstanbul 10. İş Mahkemesi

27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 27. maddesinin (2) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE.

9

E.2024/3 

İstanbul 10. İş Mahkemesi

27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 27. maddesinin (2) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE.

10

E.2024/6 

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun;

A. 28. maddesinin 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle değiştirilen (a) bendinin birinci cümlesinin,

B. 32. maddesinin birinci cümlesinin,

“davalısı harçtan muaf olan davalar” yönünden iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   Esasının incelenmesine.

11

E.2024/4 

Ankara 14. İcra Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen geçici 19. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

2942 sayılı Kanun’a 7421 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen geçici 19. maddenin;

A. Birinci fıkrasının dördüncü cümlesinin esasının incelenmesine,

B. Kalan kısmının iptaline karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE.

 

 

12

E.2024/7 

Erciş 2. Asliye Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza  Kanunu’nun 106. maddesinin (1) numaralı fıkrasına 12/5/2022 tarihli ve 7406 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen ikinci cümlenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

    İtiraz başvurusunun Anayasa’nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE.

13

E.2024/9 

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 734. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini,...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

4721 sayılı Kanun’un 734. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan;

A. “...satış bedeli...” ibaresine yönelik itiraz başvurusunun Anayasa’nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

B. “…ile alıcıya düşen tapu giderlerini,...” ibaresine yönelik itiraz başvurusunun 6216 Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE.

 

14

E.2024/8 

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 478. maddesinde yer alan “…teslim tarihinden başlayarak,...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine.

15

E.2024/10 

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

 

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle değiştirilen 297. maddesinin 9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...muvafakatini almak zorundadır.” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

2004 sayılı Kanun’un 7101 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle değiştirilen 297. maddesinin 9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...muvafakatini almak zorundadır.” ibaresinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “...muvafakatini...” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına, yürürlüğünün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına.

16

E.2021/89 

 

Birleşeni

E.2022/5

 

 

I. 5/7/2021 tarihli ve (78) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 327. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

II. 2/12/2021 tarihli ve (87) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
17

E.2022/93

2/6/2022 tarihli ve (101) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. 1. maddesiyle 23/7/2018 tarihli ve (14) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
18

E.2023/61 

Kayseri 2. İdare Mahkemesi

 

 

 

24/8/2021 tarihli ve (83) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 241. maddesinin (2) numaralı fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının iptaline karar verilmesi talebi. 

Esas

İtiraz Başvurusu

 
19

E.2021/28

27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
20

E.2023/12

22/12/2022 tarihli ve 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 1. maddesiyle 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen geçici 31. maddenin,

B. 11. maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen ek 4. maddesinin,

C. 12. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 42. maddenin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
21

E.2021/58 

Kayseri Vergi Mahkemesi

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 31/10/1980 tarihli ve 2329 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 169. maddesinin “…avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz.” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
22

E.2023/63 

Ankara 25. İdare Mahkemesi

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen 16. maddesine 8/6/2022 tarihli ve 7409 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
23

E.2022/34

20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesiyle 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 14. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
24

E.2023/115 

Kayseri 2. İdare Mahkemesi

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesiyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen geçici 48. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “..., belediye...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
25

E.2023/130 

Adana 4. Tüketici Mahkemesi

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
26

E.2023/135 

Ankara 18. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 291. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
27

E.2023/156 

Balıkesir 1. Asliye  Hukuk Mahkemesi

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 46. maddesinin yedinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
28

E.2023/162 

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi

 

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan;

A. “...veya dışında...” ibaresinin,

B. “...mevzuat veya talimatlarla yasaklanan...” ibaresinin “…veya dışında…” ibaresi yönünden,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2024/1 

(Değişik İşler)

Adalet ve Özgürlük Partisinin kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

 

Değişik İşler

 

2

E.2024/12 

Erciş 2. Asliye Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 18. maddesine 17/6/2021 tarihli ve 7328 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen dördüncü fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

 

E.2023/195 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE.

3

E.2024/13 

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 52. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine.

 

4

E.2024/14 

Ankara 4. İdare Mahkemesi

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanun’un 59. maddesiyle eklenen ek 37. maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “...İş Kurumu İl Müdürü...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine.

 

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.