Duyurular

Anayasa Mahkemesi Üyeleri Alparslan ALTAN ve Erdal TERCAN’ın Meslekten Çıkarılmalarına İlişkin Genel Kurul Kararı Basın Duyurusu

04 Ağustos 2016 Perşembe

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 4/8/2016 tarihli toplantısında; 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin “Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler” başlıklı 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca… meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir.” hükmü uyarınca Anayasa Mahkemesi Üyeleri Alparslan ALTAN ve Erdal TERCAN’ın meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı