Ali Rüştü ARAL - Emekli Üye

1331 (1915) yılında Gönen'de doğan Aral, 1937'de İstan­bul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra kısa bir süreAn­karaHususi Muhasebe Şefliği yapmıştır. Askerlikten sonra Devlet Şûrası (Danıştay) sınavını kazanarak 2. Sı­nıf Mülâzımlığa atanmıştır. 1948 yılında Danıştay Kanunsözcülüğüne getirilmiş ve 1951 yılında Danıştay'dan ayrılarak Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Mu-hakemat Genel Müdürlüğü Müşavir Avukatı olarak ça­lışmaya başlamış, daha sonra aynı Genel Müdürlükte Hazine Avukatlığı yapmıştır, 1956-1958 yıllarında İktisat ve Ticaret Bakanlığı Tetkik Heyeti Reisliği Uzmanlığı, Ti­caret Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı Uzmanlığında bulunmuştur. 1953 yılından sonra sırası ile Sanayi Ba­kanlığı Sanayi Dairesi Reis Muavinliği, Maden DairesiRe­isMuavinliği yapmıştır. 1962 yılından itibaren Tarım Ba­kanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevinde bulunan Aral, 1965 yılında Anayasa Mahkemesince Danıştay Üyeliğine seçilmiştir.

14.7.1978 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçilmiş ve 15.11.1980'de emekliye ayrılmıştır.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :