İçtihat Forumu: Bireysel Başvuruda Hukuk Yargılamasına İlişkin Kararlar

23-24 Kasım 2017, Ankara, Türkiye


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamındaki içtihat forumlarının üçüncüsü 23-24 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Türkiye Barolar Birliğinden gelen temsilcilerin, Anayasa Mahkemesinin hukuk yargılamasına ilişkin kararlarını tartışıp değerlendirdiği ve yüksek yargı kurumları arasında uyumlu bir içtihat oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlamayan forum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden bir hukukçu ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin de katılımıyla Türk yargı kurumlarının içtihadının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla uyumluluğunu da değerlendirme imkânı tanımıştır.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow, yaptığı açış konuşmasında,  insan haklarının yargının tüm derecelerinde etkin şekilde korunması gerektiğine dikkat çekerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan incelemelerin ikincil nitelikte olduğunu ve temel hak ve özgürlüklerin aslen derece mahkemeleri tarafından korunması gerektiğini vurguladı.

Yargıtay Birinci Başkanvekili Mehmet Kürtül konuşmasında Avrupa Konseyi ile hazırlıkları yürütülen Yargıtayın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projenin bireysel başvuru uygulamasının yerleşmesine faydalı olacağını vurguladı ve belli konu başlıklarında düzenlenen içtihat forumlarının da içtihatlarının tartışılmasına olanak tanıdığını ve böylelikle farkındalığın artmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım konuşmasında bireysel başvuru sisteminin etkin işleyişine atıfta bulunarak bireysel başvuru kararlarının hem yüksek yargı hem de derece mahkemeleri tarafından yakından takip edildiğine dikkat çekti. Anayasal önemin bireysel başvurularda kabul edilebilirlik kriterleri arasında kabul edildiğini ekledi ve bu kriterin uygulanması sayesinde temel hak ve özgürlük ile ilgili ihlal iddialarının alt derece mahkemelerince çözümlenme oranının da artmasının beklendiğini belirtti. İçtihat forumu gibi proje faaliyetlerinin mevcut duruma dair değerlendirme yapılmasını sağladığını ekledi.

Forumda katılımcılar tarafından kullanılmak üzere hukuk yargılamasına ilişkin seçme kararlardan oluşan bir kitap hazırlanıp dağıtılmıştır. Kitap daha sonra tüm paydaş kurumlara dağıtılacaktır.

Toplantı programı ve tartışılan kararlar için buraya tıklayın.

“Bireysel Başvuruda Hukuk Davalarına İlişkin Kararlar” adlı kitap ve kitap hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın

 

Sunum ve konuşma videolarını izlemek için lütfen ilgili konuşmacının ismine tıklayın.


Açış Konuşmaları

Michael Ingledow, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı

Mehmet Kürtül, Yargıtay Birinci Başkanvekili, Hukuk Genel Kurulu Başkanı

Prof. Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili

AİHM İçtihatları Işığında Anayasa Mahkemesi Kararlarına Genel Bakış ve Kanun Yolu Şikâyeti Kavramı: İnsan Hakları İncelemesinde Dördüncü Derece Mahkemesi Olmama Kuralı
Ali Bahadır, Kıdemli Hukukçu, AİHM
Soru-Cevap


Birinci Oturum: Yaşama Hakkı
Oturum Başkanı: Ali Selman Erkuş, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanı
Raportör: Hüseyin Mecek
Uzman: Prof. Dr. Osman Doğru


İkinci Oturum: Sendikal Haklar ve İfade Özgürlüğü, Şeref ve İtibarın Korunmasını İsteme Hakkı ile İfade Özgürlüğü Arasındaki Dengeleme
Oturum Başkanı: Sadık Demircioğlu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı
Sendikal Haklar ve İfade Özgürlüğü
Raportör: Dr. Yunus Heper
Şeref ve İtibarın Korunmasını İsteme Hakkı ile İfade Özgürlüğü Arasındaki Dengeleme
Raportör Yardımcısı: Derya Atakul
Zehra Tunçer Bardakçı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Tetkik Hâkimi

 

Üçüncü Oturum: Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı
Oturum Başkanı: Ömer Uğur Gençcan, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı
Özel Hayata Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı
Raportör: Şermin Birtane
Aile Hayatına Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı
Raportör: Elif Çelikdemir Ankıtcı
Uzman: Yrd. Doç. Dr.Gülay Arslan Öncü


Dördüncü Oturum: Adil yargılanma hakkı
Oturum Başkanı: Seracettin Göktaş, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı
A. Genel Olarak Adil Yargılanma Hakkı, Gerekçeli Karar, Masumiyet Karinesi, Kanıtların Kabulü ve Değerlendirilmesine İlişkin İlkeler
Raportör: Dr. Akif Yıldırım
B. Mahkemeye Erişim Hakkı ve Aleni Yargılanma Hakkı
C. Makul Sürede Yargılanma Hakkı
Raportör: Heysem Kocaçınar 
D. Silahların Eşitliği İlkesi ve Çelişmeli Yargılanma Hakkı
Raportör: Volkan Sevtekin
Uzman: Prof. Sibel İnceoğlu
Beşinci Oturum: Mülkiyet Hakkı


Oturum Başkanı: Sinan Zeki Piyale, Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Üyesi
Başraportör: Ayhan Kılıç
Raportör: Özgür Duman
Uzman: Doç. Dr. Burak Gemalmaz


Kapanış konuşması

Burhan Üstün, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili


T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım