Gündem

25 Eylül 2013 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılan

Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2013/93

 

Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

24.5.2013 günlü, 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 21. maddesiyle 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun başlığıyla birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin yedinci, onbirinci ve onüçüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz başvurusunun başvuran Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE.

2

2013/105

 

Siirt 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun, 24.5.2013 günlü, 6487 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle değiştirilen geçici 6. maddesinin,

1- Birinci fıkrasının son cümlesinin,

2- Beşinci fıkrasının,

3- Altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...üç ay içinde...” ibaresinin,

4- Yedinci fıkrasının,

5- Sekizinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümlelerinin,

6- Onbirinci fıkrasının,

7- Onüçüncü fıkrasının,

 

iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

6487 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle değiştirilen geçici 6. maddesinin;

A- 1- B irinci fıkrasının son cümlesinin,

2- Beşinci fıkrasının,

3- Altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...üç ay içinde...” ibaresi,

4- Sekizinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümlelerinin,

5- Onbirinci fıkrasının,

itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkralara, cümlelere ve ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B- Yedinci ve onüçüncü fıkralarının esasının incelenmesine,

C- Yedinci ve onüçüncü fıkralarının iptaline karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin davanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle 2013/95 Esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir.

© 2013 T.C. ANAYASA MAHKEMESİ
Ziyaretçi Sayısı :