Gündem

9 Mayıs 2013 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosya ve Sonucu

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2011/42

Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal ANADOL ile Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ

Birleşen

E. 2012/42

13.2.2011 günlü, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un:

1- 40. maddesiyle değiştirilen, 31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86. maddesinin dördüncü fıkrasının “Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.” biçimindeki ikinci cümlesinin,

2- 53. maddesiyle, 17.7.1964 günlü,  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesine eklenen fıkranın,

3- 64. maddesiyle değiştirilen, 5.6.1986 günlü, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “…net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştırılan işyerlerinde…” ve “…yirmiden az personel çalıştırılan işyerlerinde yüzde 15’inden…” ibarelerinin,

4- 67. maddesiyle, 1.7.1976 günlü, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a eklenen geçici 2. maddenin birinci fıkrasında yer alan “…3 aylık süre içerisinde…” ibaresinin,

5- 98. maddesiyle,11.1.1954 günlü, 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’na eklenen Geçici Madde 4’ün,

6- 101. maddesiyle değiştirilen, 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesinin (B) bendinin ikinci paragrafının “…Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için…” bölümünün,

7- 115. maddesiyle 657 sayılı Kanun’un başlığıyla birlikte değiştirilen ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının,

8- 133. maddesiyle, 8.6.1994 günlü,  3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’un 12. maddesine eklenen fıkranın,

9- 166. maddesinin,

10- 169. maddesiyle, 9.12.1994 günlü, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek Madde 3’ün;

a-            İkinci fıkrasının;

            aa- Birinci cümlesinde yer alan “…Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve görevlendireceği ilgili diğer kurum ve kuruluşlar…” ibaresinin,

            bb- Dördüncü cümlesinde yer alan “…Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Dış Ticaret Müsteşarlığınca görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar…” ibaresinin,

            cc- Sekizinci ve dokuzuncu cümlelerinde yer alan “…Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar…” ibarelerinin,

      b- Üçüncü fıkrasında yer alan “…Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bu madde çerçevesinde görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşların…” ibaresinin,

11- 177. maddesiyle, 4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (r) bendinin,

12- 179. maddesiyle değiştirilen 4734 sayılı Kanun’un 68. maddesinin (c) fıkrasının birinci cümlesindeki “projelerde” ibaresinin,

13- 206. maddesiyle, 18.4.2001 günlü, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine eklenen (3) numaralı alt bendin “Ancak, başvurulardan birinde depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yarısının mülkiyetinin lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi ve/veya ortaklarına ait olması ve/veya depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yarısının üzerinde lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi ve/veya ortakları adına depolama faaliyetinde bulunma imkanı verecek kullanma ve/veya irtifak hakkı ve benzer izinlerin tesis edilmiş olması halinde bu başvuru kabul edilir; diğer başvurular reddedilir.”biçimindeki dördüncü cümlesinin,

14- 208. maddesiyle, 20.2.2008 günlü,  5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 7. maddesine eklenen fıkraların,

15- 209. maddesiyle 5737 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 10’un,

16- Geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

17- Geçici 17. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi. (Geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesi dışında kalan bölümünün yürürlüğünün durdurulması hariç)

Esas

6111 sayılı Kanun’un:

A- 40. maddesiyle değiştirilen, 31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86. maddesinin dördüncü fıkrasının “Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.” biçimindeki ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

B- 53. maddesiyle, 17.7.1964 günlü,  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesine eklenen fıkranın;

     1- Birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

2-  Dördüncü cümlesinin;

a- “…yürürlüğe girdiği tarihten önceki artışlarda ve…”bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

b- Kalan bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

C- 64. maddesiyle değiştirilen, 5.6.1986 günlü, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “…net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştırılan işyerlerinde…” ve “…yirmiden az personel çalıştırılan işyerlerinde yüzde 15’inden…” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

D- 67. maddesiyle, 1.7.1976 günlü, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a eklenen geçici 2. maddenin birinci fıkrasında yer alan “…3 aylık süre içerisinde…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

E- 98. maddesiyle, 11.1.1954 günlü, 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’na eklenen geçici 4. maddenin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

F- 101. maddesiyle değiştirilen, 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesinin (B) bendinin ikinci paragrafının “…Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için…” bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

G- 115. maddesiyle, 657 sayılı Kanun’un başlığıyla birlikte değiştirilen ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

H- 133. maddesiyle, 8.6.1994 günlü,  3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’un 12. maddesine eklenen fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

I- 166. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

J- 169. maddesiyle, 9.12.1994 günlü, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen ek 3. maddenin;

1- İkinci fıkrasının;

            a- Birinci cümlesinde yer alan “…Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve görevlendireceği ilgili diğer kurum ve kuruluşlar…” ibaresi,

            b- Dördüncü cümlesinde yer alan “…Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Dış Ticaret Müsteşarlığınca görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar…” ibaresi,

            c- Sekizinci ve dokuzuncu cümlelerinde yer alan “…Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar…” ibaresi,

2- Üçüncü fıkrasında yer alan “…Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bu madde çerçevesinde görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşların…” ibaresi,

ek 3. madde, 3.6.2011 günlü, 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 38. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (h) bendi ile yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu ibarelere ilişkin iptal istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

K- 177. maddesiyle, 4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (r) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

L- 179. maddesiyle değiştirilen, 4734 sayılı Kanun’un 68. maddesinin (c) fıkrasının birinci cümlesindeki “projelerde” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

M- 206. maddesiyle, 18.4.2001 günlü, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine eklenen (3) numaralı alt bendin “Ancak, başvurulardan birinde depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yarısının mülkiyetinin lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi ve/veya ortaklarına ait olması ve/veya depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yarısının üzerinde lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi ve/veya ortakları adına depolama faaliyetinde bulunma imkanı verecek kullanma ve/veya irtifak hakkı ve benzer izinlerin tesis edilmiş olması halinde bu başvuru kabul edilir; diğer başvurular reddedilir.” biçimindeki dördüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

N- 208. maddesiyle, 20.2.2008 günlü,  5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 7. maddesine eklenen fıkraların Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

O- 209. maddesiyle, 5737 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. maddenin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

P- Geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrası, 1.11.2012 günlü, E.2010/83, K.2012/169 sayılı karar ile iptal edildiğinden, konusu kalmayan bu fıkraya ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

R- Geçici 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

     1- Şekil yönünden iptali istemiyle açılan davanın, süre aşımı nedeniyle REDDİNE,

      2- Esas yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un:

A- 1- 40. maddesiyle değiştirilen, 31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86. maddesinin dördüncü fıkrasının “Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.” biçimindeki ikinci cümlesine,

      2- 53. maddesiyle, 17.7.1964 günlü,  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesine eklenen fıkraya,

      3- 64. maddesiyle değiştirilen, 5.6.1986 günlü, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “…net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştırılan işyerlerinde…” ve “…yirmiden az personel çalıştırılan işyerlerinde yüzde 15’inden…” ibarelerine,

      4- 67. maddesiyle, 1.7.1976 günlü, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a eklenen geçici 2. maddenin birinci fıkrasında yer alan “…3 aylık süre içerisinde…” ibareye,

      5- 98. maddesiyle, 11.1.1954 günlü, 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’na eklenen geçici 4. maddeye,

      6- 101. maddesiyle değiştirilen, 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesinin (B) bendinin ikinci paragrafının “…Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için…” bölümüne,

      7- 115. maddesiyle, 657 sayılı Kanun’un başlığıyla birlikte değiştirilen ek 8. maddesinin ikinci fıkrasına,

      8- 133. maddesiyle, 8.6.1994 günlü,  3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’un 12. maddesine eklenen fıkraya,

      9- 166. maddesine,

    10- 177. maddesiyle, 4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (r) bendine,

    11- 179. maddesiyle değiştirilen, 4734 sayılı Kanun’un 68. maddesinin (c) fıkrasının birinci cümlesindeki “projelerde” ibaresine,

    12- 206. maddesiyle, 18.4.2001 günlü, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine eklenen (3) numaralı alt bendin “Ancak, başvurulardan birinde depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yarısının mülkiyetinin lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi ve/veya ortaklarına ait olması ve/veya depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yarısının üzerinde lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi ve/veya ortakları adına depolama faaliyetinde bulunma imkanı verecek kullanma ve/veya irtifak hakkı ve benzer izinlerin tesis edilmiş olması halinde bu başvuru kabul edilir; diğer başvurular reddedilir.” biçimindeki dördüncü cümlesine,

     13- 208. maddesiyle, 20.2.2008 günlü,  5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 7. maddesine eklenen fıkralara,

    14- 209. maddesiyle, 5737 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. maddesine,

    15- Geçici 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasına,

yönelik iptal istemleri, 9.5.2013 günlü, E.2011/42, K.2013/60 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bende, cümlelere, bölüme ve ibarelere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,

B- 1- 169. maddesiyle, 9.12.1994 günlü, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen ek 3. maddesinin;

a- İkinci fıkrasının;

                aa- Birinci cümlesinde yer alan “…Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve görevlendireceği ilgili diğer kurum ve kuruluşlar…” ibaresi,

                ab- Dördüncü cümlesinde yer alan “…Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Dış Ticaret Müsteşarlığınca görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar…” ibaresi,

                ac- Sekizinci ve dokuzuncu cümlelerinde yer alan “…Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar…” ibaresi,

            b- Üçüncü fıkrasında yer alan “…Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bu madde çerçevesinde görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşların…” ibaresi,

     2- Geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesi,

hakkında, 9.5.2013 günlü, E.2011/42, K.2013/60 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu cümleye ve ibarelere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

© 2013 T.C. ANAYASA MAHKEMESİ
Ziyaretçi Sayısı :