Gündem

20 Eylül 2012 Perşembe Günü Saat 09.30'’’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2011/80

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi

      25.10.1963 günlü, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 12. maddesinin “… eğer suç Askeri Ceza Kanununda yazılı bir suç ise sanıkların yargılanmaları askeri mahkemelere…” bölümünün iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

1- 353 sayılı Kanun’un 12. maddesinin “… eğer suç Askeri Ceza Kanununda yazılı bir suç ise sanıkların yargılanmaları askeri mahkemelere…” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

2- 353 sayılı Kanun’un 12. maddesinde yer alan “… eğer suç Askeri Ceza Kanununda yazılı bir suç ise sanıkların yargılanmaları askeri mahkemelere…” bölümünün iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan maddenin kalan bölümünün de, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,

3- 353 sayılı Kanun’un 12. maddesinin iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

2

2012/13

Balıkesir İdare

Mahkemesi

      12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 1. maddesinin “Bu Kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uygulanmaz.” biçimindeki (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkraya ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

3

2012/21

Yozgat İdare Mahkemesi

       22.6.1965 günlü, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun’a, 27.04.2005 günlü, 5338 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen Geçici Madde 11’in son cümlesinde yer alan “Bu kişilerden…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

4

2012/45

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi

Birleşen

E.2012/52

      25.10.1963 günlü, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

 İPTALİNE,

5

2012/65

İstanbul milletvekilleri Kemal KILIÇDAROĞLU, M. Akif HAMZAÇEBİ, Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 121 milletvekili

       30.3.2012 günlü, 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:

1- 1. maddesiyle değiştirilen 5.1.1961 günlü, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 3. maddesinin,

2-   2. maddesiyle değiştirilen 222 sayılı Kanun’un 7. maddesinin,

3- 3. maddesiyle değiştirilen 222 sayılı Kanun’un 9. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin,

4- 7. maddesiyle değiştirilen 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 22. maddesinin,

5- 8. maddesiyle değiştirilen 1739 sayılı Kanun’un 24. maddesinin son cümlesinin,

6- 9. maddesiyle değiştirilen 1739 sayılı Kanun’un 25. maddesinin mülga birinci fıkrasının,

7- 12. maddesiyle 5.6.1986 günlü, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasından yüzde onundan fazla ibaresinin çıkarılmasına ilişkin hükmün,

8- 13. maddesiyle 16.8.1997 günlü, 4306 sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesi’nin (A) fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan “sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim” ibaresinin “ilköğretim ve ortaöğretim” şeklinde değiştirilmesinin ve maddede yer alan “sekiz yıllık kesintisiz” ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına ilişkin hükmün,

9- 14. maddesiyle değiştirilen, 4.11.1981 günlü,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45. maddesinin;

     a-  (a), (b), (c), (d),  (e) bentlerinin,

     b- (f) bendinin birinci cümlesinde yer alan “… ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin …” ibaresinin,

10- 16. maddesiyle 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 61’in,

11-  24. maddesiyle 4.1.2002 günlü,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na eklenen Geçici Madde 13’ün,

12- 25. maddesiyle 10.12.2003 günlü,  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na eklenen Geçici Madde 20’nin,

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

  REDDİNE,

  Yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

© 2013 T.C. ANAYASA MAHKEMESİ
Ziyaretçi Sayısı :